เผยแพร่แล้ว: 2020-12-27

ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา

ชญานิน บุญส่งศักดิ์

1-10

การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาบัณฑิตและท้องถิ่น

นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่, สุพจน์ บุญแรง, วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์, กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์, ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน, อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย, อภิรดา พรปัณณวิชญ์, ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ, ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ

11-26

การจัดทำฐานข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นพื้นฐานการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

มนัส สุวรรณ, วรพล วัฒนเหลืองอรุณ , ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา, ปัทมา รัตนกมลวรรณ, ชนม์ธนัช สุวรรณ

101-113