โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

ชาตรี มณีโกศล
สุพจน์ บุญแรง
ธัญวรรณ ศรีเดชะกุล
ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ
นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

บทคัดย่อ

“ครูน้อย” คือกลุ่มนักศึกษาหอพักคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ที่ร่วมกันดำเนิน “โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะชีวิต และทักษะปฏิบัติในด้านการเกษตร ใช้พื้นที่การศึกษาให้เป็นประโยชน์ 2) พัฒนานักศึกษาครูให้ใช้เวลาว่างสร้างรายได้และดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัยด้วยความพอเพียง และ 3) พัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคุณลักษณะครูที่มีคุณภาพดี ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว มาใช้บริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจนักศึกษา การใช้หลักการประเมินโครงการแบบ CIPP ประเมินความก้าวหน้าโครงการ 1 ปี ในเชิงเป้าหมาย งบประมาณ กระบวนการผลิตและการตลาด และทักษะอาชีพ ของกลุ่มครูน้อยต้นแบบ ด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ พฤติกรรมการทำงาน และรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ผลการติดตามโครงการพบว่า ครูน้อยต้นแบบมีทักษะชีวิต ทักษะการเกษตร ทักษะการทำงาน ประสบการณ์และรายได้จากสวนเกษตรครูน้อย โครงการระยะต่อไปจะเป็นการติดตามครูน้อยในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน อันสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ว่า “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น”

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?. เชียงใหม่: ธนาคารไทยพาณิชย์.

เชียงใหม่นิวส์. (2562). 54 พระบรมราโชวาท “ด้านการศึกษา” จากในหลวงรัชกาลที่ 9. สืบค้นจาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1144700/

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด. (2563). 9 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้. สืบค้นจาก https://www.ar.co.th/kp/th/353

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (2562). คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

มูลนิธิชัยพัฒนา. (2553). เศรษฐกิจพอเพียง. สืบค้นจาก https://www.chaipat.or.th/site_content/item/1309-2010-06-03-09-50-07.html

รัตนะ บัวสนธ์. (2556). รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(2), 7-24.

สุพจน์ บุญแรง. (2562). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์ เล่มที่ 1 ดิน จุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์. เชียงใหม่: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). (2555). จอมปราชญ์แห่งการพัฒนาทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน).

อนุชา เสมารัตน์. (2560). ศาสตร์พระราชา. วารสารรัฏฐาภิรักษ์, 59(1), 112-126.