เผยแพร่แล้ว: 2021-06-26

โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

ชาตรี มณีโกศล, สุพจน์ บุญแรง, ธัญวรรณ ศรีเดชะกุล, ปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ, นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

1-11

ปมปัญหาในนวนิยายหลากหลายความนิยมทางเพศรส

สุชัญญา วงค์เวสช์, วรวรรธน์ ศรียาภัย, บุญยงค์ เกศเทศ, ศานติ ภักดีคำ

51-67

คำเรียกสีในภาษาไทใหญ่

สุชาดา เกียรติยุทธชาติ

69-82

ลักษณะความหมายของคำซ้อนในภาษาไทอาหม ภาษาไทลื้อ และภาษาลาว

อนิสรา รัศมีเจริญ, ขนิษฐา ใจมโน, บุญเหลือ ใจมโน, สุชาดา เจียพงษ์

83-92