การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อใช้ในการพยากรณ์ราคาตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

กิตตวรรณ สินธุนาวา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร และ (2) เพื่อจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อใช้ในการพยากรณ์ราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร ประชากร คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินรายไตรมาสในช่วงระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2562 กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร จำนวน 11 บริษัท ได้แก่ BAY, BBL, CIMBT, KBANK, KKP, KTB, LHFG, SCB, TCAP, TISCO และ TMB โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธนาคารแยกได้ 3 ประเภทคือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) ข้อมูลที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมธนาคาร คือหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดและใช้ในการควบคุมสถาบันการเงิน และ 3) ข้อมูลที่กระทบเฉพาะธนาคาร คืออัตราส่วนทางการเงิน จำนวน 10 อัตราส่วน ได้แก่ อัตราส่วนเงินรับฝากต่อหนี้สินรวม อัตรากำไรขั้นต้น อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์รวม อัตราดอกเบี้ยรับ อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และ กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น และ (2) คู่มือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อใช้ในการพยากรณ์ราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) รู้จักหุ้นในกลุ่มธนาคาร 2) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 3) การเรียนรู้ตลาดหุ้น 4) การตัดสินใจลงทุน และ 5) การประเมินผลการลงทุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา. (2561). การใช้ SPSS for window ในการวิเคราะห์ข้อมูล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามลดา.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2561). แนวโน้มของการเงินการธนาคารในศตวรรษที่ 21. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/644310

ชินกฤต วงศ์รักษ์. (2561). การวิเคราะห์ผลตอบแทนตามแบบจำลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(27), 45-55.

ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เน้นสำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. (2560). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา. (2562). ธปท.ตื่นศึกษาผลกระทบเงินดิจิทัล Libra ของFacebook. สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/finance/news/594056

อุษณีย์ ลิ่วรัตน์. (2559). หุ้นกลุ่มธนาคาร. กรุงเทพฯ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Admati, A. R., DeMarzo, P. M., Hellwig, M. F., & Pfleiderer, P. C. (2013). Fallacies, irrelevant facts, and myths in the discussion of capital regulation: Why bank equity is not socially expensive. Max Planck Institute for Research on Collective Goods, No. 23. Munich, Germany. Retrieved from https://www.econstor.eu/bitstream/10419/94558/1/772021627.pdf

Admati, A., & Hellwig, M. (2014). The bankers' new clothes: What's wrong with banking and what to do about it-updated edition. New York: Princeton University Press.

Adrian, T., & Boyarchenko, N. (2015). Intermediary leverage cycles and financial stability, Staff Report 567, Federal Reserve Bank of New York. New York: Federal Reserve Bank of New York.

Adrian, T., & Shin, H.S. (2014). Procyclical leverage and value-at-risk. The Review of Financial Studies, 27(2), 373-403.

Akter, R., Ahmad, S., Kulsum, U., Hira, N. J., Akhter, S., & Islam, M. S. (2019). A study on the implementation of Basel III: Bangladesh perspective. Academy of Strategic Management Journal, 18(6), 1-10.

An, H., & Zhang, T. (2013). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance, 21, 1-15.

Andriosopoulos, D., Chronopoulos, D. K., & Papadimitriou, F. I. (2014). Can the information content of share repurchases improve the accuracy of equity premium predictions?. Journal of Empirical Finance, 26, 96-111.

Ashraf, Q., Gershman, B., & Howitt, P. (2016). How inflation affects macroeconomic performance: An agent-based computational investigation. Macroeconomic Dynamics, 20(2), 558-581.

Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2019). Quality minus junk. Review of Accounting Studies, 24(1), 34-112.

Bahrami, A., Shamsuddin, A., & Uylangco, K. (2019). Are advanced emerging market stock returns predictable? A regime-switching forecast combination approach. Pacific-Basin Finance Journal, 55, 142-160.

Ball, R., Gerakos, J., Linnainmaa, J. T., & Nikolaev, V. V. (2015). Deflating profitability. Journal of Financial Economics, 117(2), 225-248.

Bauman, M. P. (1996). A review of fundamental analysis research in accounting. Journal of Accounting Literature, 15, 1-35.

Berger, A. N. (2003). The economic effects of technological progress: Evidence from the banking industry. Journal of Money, credit and Banking, 141-176.

Berger, A. N., & Mester, L. J. (2003). Explaining the dramatic changes in performance of US banks: Technological change, deregulation, and dynamic changes in competition. Journal of Financial Intermediation, 12(1), 57-95.

Bernard, V. L. (1994). Accounting-based valuation methods, determinants of market-to-book ratios, and implications for financial statement analysis. Retrieved from https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/35398/b2014415.0001.001.pdf?sequence=

Blau, B. M., Brough, T. J., & Griffith, T. G. (2017). Bank opacity and the efficiency of stock prices. Journal of Banking & Finance, 76, 32-47.

Bodie, Z., Detemple, J., & Rindisbacher, M. (2009). Life-cycle finance and the design of pension plans. Annu. Rev. Financ. Econ., 1(1), 249-286.

Boudoukh, J., Michaely, R., Richardson, M., & Roberts, M. R. (2007). On the importance of measuring payout yield: Implications for empirical asset pricing. The Journal of Finance, 62(2), 877-915.

Brave, S. (2009). The Chicago Fed national activity index and business cycles. Chicago Fed Letter, 268, 1-10.

Bushman, R. M., & Williams, C. D. (2012). Accounting discretion, loan loss provisioning, and discipline of banks’ risk-taking. Journal of Accounting and Economics, 54(1), 1-18.

Campbell, J. Y. (2000). Asset pricing at the millennium. The Journal of Finance, 55(4), 1515-1567.

Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1988a). Stock prices, earnings, and expected dividends. The Journal of Finance, 43(3), 661-676.

Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1988b). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. The Review of Financial Studies, 1(3), 195-228.

Casolaro, L., & Gobbi, G. (2007). Information technology and productivity changes in the banking industry. Economic Notes, 36(1), 43-76.

Chava, S., Oettl, A., Subramanian, A., & Subramanian, K.V. (2013). Banking deregulation and innovation. Journal of Financial Economics, 109(3), 759-774.

Cremers, K. M. (2002). Stock return predictability: A Bayesian model selection perspective. The Review of Financial Studies, 15(4), 1223-1249.

Dasgupta, S., Gan, J., & Gao, N. (2010). Transparency, price informativeness, and stock return synchronicity: Theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(5), 1189-1220.

Faerber, E. (2008). All about stocks. (3rd Ed.). New York: McGrow Hill.

Faherty, V. (2010). Wordcraft: Applied Qualitative Data Analysis (QDA): Tools for public and voluntary social services. Thousand Oaks, CA: Sage.

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.

Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), 1-22.

Fidrmuc, J., & Lind, R. (2020). Macroeconomic impact of Basel III: Evidence from a meta-analysis. Journal of Banking & Finance, 112(105359).

Flannery, M. J., & Sorescu, S. M. (1996). Evidence of bank market discipline in subordinated debenture yields: 1983–1991. The Journal of Finance, 51(4), 1347-1377.

Flannery, M. J., Kwan, S. H., & Nimalendran, M. (2013). The 2007–2009 financial crisis and bank opaqueness’, Journal of Financial Intermediation, 22(1), 55-84.

Flick, U. (2007). Qualitative research designs. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Fontanills, G. A., & Gentile, T. (2001). The stock market course (Vol. 117), New York: John Wiley & Sons.

Geanakoplos, J. (2010). The leverage cycle. NBER Macroeconomics Annual, 24(1), 1-66.

Geertsema, P., & Lu, H. (2019). Revisiting the price effect in US stocks. Finance Research Letters, 30, 139-144.

Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine.

Guevara, F de, J., & Maudos, J. (2011). Banking competition and economic growth: cross-country evidence. The European Journal of Finance, 17(8), 739-764.

Hasan, I., Schmiedel, H., & Song, L. (2012). Returns to retail banking and payments. Journal of Financial Services Research, 41(3), 163-195.

Hassan, M. K., Karels, G. V., & Peterson, M. O. (1994). Deposit insurance, market discipline and off-balance sheet banking risk of large US commercial banks. Journal of Banking & Finance, 18(3), 575-593.

Ho, S. J., & Mallick, S. K. (2010). The impact of information technology on the banking industry. Journal of the Operational Research Society, 61(2), 211-221.

Jensen, M. C. (1978). Some anomalous evidence regarding market efficiency. Journal of Financial Economics, 6(2/3), 95-101.

Jones, J. S., Lee, W. Y., & Yeager, T. J. (2012). Opaque banks, price discovery, and financial instability. Journal of Financial Intermediation, 21(3), 383-408.

Jones, J. S., Lee, W. Y., & Yeager, T. J. (2013). Valuation and systemic risk consequences of bank opacity. Journal of Banking & Finance, 37(3), 693-706.

Jones, P. W. (2007). World Bank financing of education: Lending, learning and development. New York: Routledge.

Lai, V. S., & Ye, X. (2017). How does the market view bank Regulatory capital forbearance policies?. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2536017

Lai, V. S., Ye, X., & Zhao, L. (2019). Are market views on banking industry useful for forecasting economic growth?. Pacific- Basin Finance Journal, 57(2019), 1-13.

Levich, R., Conlon, T., & Potì, V. (2019). Measuring excess-predictability of asset returns and market efficiency over time. Economics Letters, 175, 92-96.

Lin, H., Wu, C., & Zhou, G. (2018). Forecasting corporate bond returns with a large set of predictors: An iterated combination approach. Management Science, 64(9), 4218-4238.

Mitchener, K. J., & Wheelock, D.C. (2013). Does the structure of banking markets affect economic growth? Evidence from U.S. state banking markets. Explorations in Economic History, 50(2), 161-178.

Noss, J., & Toffano, P. (2016). Estimating the impact of changes in aggregate bank capital requirements on lending and growth during an upswing. Journal of Banking & Finance, 62, 15-27.

Patton, M.Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261-283. doi:10.1177/1473325002001003636

Penman, S. H. (1991). An evaluation of accounting rate-of-return. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 6(2), 233-255.

Pettenuzzo, D., Timmermann, A., & Valkanov, R. (2014). Forecasting stock returns under economic constraints. Journal of Financial Economics, 114(3), 517-553.

Rapach, D. E., Strauss, J. K., & Zhou, G. (2010). Out-of-sample equity premium prediction: Combination forecasts and links to the real economy. The Review of Financial Studies, 23(2), 821-862.

Scholnick, B., Massoud, N., Saunders, A., Carbo-Valverde, S., & Rodríguez-Fernández, F. (2008). The economics of credit cards, debit cards and ATMs: A survey and some new evidence. Journal of Banking & Finance, 32(8), 1468-1483.

Shu, W., & Strassmann, P. A. (2005). Does information technology provide banks with profit? Information & Management, 42(5), 781-787.

Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical assessment, Research, and Evaluation, 7(1), 17-32.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Tabak, B. M., Fazio, D. M., & Cajueiro, D. O. (2012). The relationship between banking market competition and risk-taking: Do size and capitalization matter? Journal of Banking & Finance, 36(12), 3366-3381.

Thomsett, M. C. (2006). Getting started in fundamental analysis. New York: John Wiley & Sons.

Van den Heuvel, S. J. (2008). The welfare cost of bank capital requirements. Journal of Monetary Economics, 55(2), 298-320.

Wafi, A. S., Hassan, H., & Mabrouk, A. (2015). Fundamental analysis models in financial markets–review study. Procedia Economics and Finance, 30, 939-947.

Zhang, Y., Wei, Y., Ma, F., & Yi, Y. (2019). Economic constraints and stock return predictability: A new approach. International Review of Financial Analysis, 63, 1-9.

Zhu, X., & Zhu, J. (2013). Predicting stock returns: A regime-switching combination approach and economic links. Journal of Banking & Finance, 37(11), 4120-4133.