การเปลี่ยนแปลงทางความหมายและการปรับตัวของอักษรจีนที่เกี่ยวกับการเซ่นไหว้ในหมวด 示 (SHÌ) และ 礻 (SHÌ)

Main Article Content

ภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางจำนวน ความหมาย และการปรับตัวของตัวอักษรจีนที่เกี่ยวข้องกับการเซ่นไหว้ในหมวด 示 (shì) และ礻 (shì) โดยการศึกษาเปรียบเทียบอักษรจีนดังกล่าวจากพจนานุกรมซัวเหวินเจี่ยจื้อ (说文解字) พจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน (现代汉语词典) และตารางมาตรฐานอักษรจีนที่ใช้ในปัจจุบัน (通用规范汉字表) ผลการศึกษาพบว่าอักษรจีนมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย โดยมีการปรับความหมายให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีความหมายที่กว้าง ทางด้านจำนวน มีการยกเลิกตัวอักษรที่มีความหมายที่ไม่ได้ใช้แล้วในสมัยปัจจุบัน และยกเลิกตัวอักษรที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของอักษรจีน เช่นตัวอักษรที่รูปร่างหรือโครงสร้างซับซ้อนเป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการเกิดขึ้นใหม่ของอักษรจีนบางตัว สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการปรับตัวของอักษรจีนที่มีการพัฒนาไปสู่รูปร่างหรือโครงสร้างที่ง่าย และเพื่อให้สามารถตอบสนองการบันทึกภาษาจีนได้อย่างเพียงพออีกด้วย 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

ถาวร สิกขโกศล. (2557). เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

Du, F. (2011). 从甲骨文到小篆——从形态与结构看古汉字传承与演变 [Cong Jia’guwen dao Xiaozhuan---cong xingtai yu jiegou kan gu Hanzi chuancheng yu yanbian]. (Master’s thesis, Qingdao University).

Duan, Y. (2006). 说文解字注 [Shuo wen jie zi zhu]. Shanghai: Shanghai Classics Publishìng House.

Fu, Y., and Yang, Sh. (2013). 说文·示部字的语义及其文化内涵 [Shuowen Shibuzi de Yuyi ji Qi Wenhua Neihan]. Journal of Shanxi Datong University (Social Science), 27(4), 56-59.

Fu, Y. (2014). Sixty Years of Chinese Characters Standardization. Journal of Applied Linguistics. 30(4), 15-25.

He, J. (2001). 汉字文化学 [Hanzi wenhua xue]. Liaoning: Liaoning people’s publishìng house.

Institute of Linguistics, CASS. (2016). 现代汉语词典 [The Contemporaty Chinese Dictionary]. (7th ed.). Beijing: The commercial press.

Ji, F and Zhang, Y. (2017). (说文解字) 示部的文化阐释 [A CuItural Interpretation Of “shì” Part in Shuowen jiezi]. Journal of Baicheng Normal University, 31(1), 53-56.

Liu, X. (2018). 从 (说文解字) 看中国传统祭祀文化 [Cong (Shuo wen jie zi) kan Zhongguo chuantong jisi wenhua], Journal of Dongfang Cangpin, (8), 144-145.

Lu, G. (2014). (说文)“示”部字的宗教解释 [Shuo wen jie zi “shì” bu de zongjiao jieshì]. Heilongjian shì zhi, (331), 34-36.

Ministry of Education and State Language Commission. (2013). 通用规范汉字表 [Table of General Standard Chinese Characters]. Beijing: Language & Culture Press.

Qi, Y and Fu, Y. (2006). Reconstruction of Chinese Characters with Motivation Missing. Journal of Beiing Normal University (Social Science), (66), 88-93.

Wang, A. (2010). 秦汉时期祭天制度研究 [A study of the Offering Sacrifices to the Heaven in the Qin and Han Dynasties]. (Master’s thesis, Northwest Normal University).

Wang, N. (1991). 汉字与文化 [Chinese Characters and Culture]. Journal of Beiing Normal University (Social Science), (6), 78-82.

Wang, N. (2016a). 汉字构形学导论 [Hanzi Gouxingxue Daolun]. Beijing: The Commercial Press.

Wang, N. (2016b). 浅析汉字规范化与汉字的发展 [Qianxi Hanzi guifanhua yu Hanzi de fazhan]. Journal of Language and Literature Studies, (2), 37-38.

Wang, X. and Xu, X. (2014). (诗经·周颂) 中反映的祭祀文化 [(shìjing.Zhou song) zhong fanyin de jisi wenhua]. Journal of Changchun Education Institute, (30), 12-26.

Xu, S. (1963). 说文解字 [Shuo wen jie zi]. Beijing: Zhonghua book company.

Xu, W. and Pei, B. (2021). 秦祭祀文化探研 [Qin jisi wenhua tanyan]. Qin Han yanjiu congshu, (15), 146-157.

Yan, Y. (2014). (诗经) 中孝思想对汉民族祭祀文化发展的影响研究 [(shìjing) zhong xiao sixiang dui Han minzu jisi wenhua fazhan de yingxiang yanjiu]. Journal of Hubei Minzu University (Philosophy and Social Sciences), 32(4), 15-47.

Yu, C. (2009). 古文字示部字研究 [Gu wenzi “shì” bu yanjiu]. (Master’s thesis, Fujian Normal University).

Zhang, L. and Ma, X. (2008). 中国古代祭祀文化漫谈 [Zhongguo gudai jisi wenhua mantan]. Baike zhishì, (43), 45-47.

Zhang, Q. (2013). (说文解字) 中与祭祀文化相关的汉字研究 [The Study of Chinese Characters Related to Sacrificial Culture in Shuo wen jie zi]. (Master’s thesis, Shanxi University).

Zhang, Q. (2020). (诗经) 中的祭祀文化研究 [(shìjing) zhong de jisi wenhua yanjiu. Modern Business Trade Industry, (18), 206-207.

Zhang, Y. (2016). (周礼) 天子宗庙祭祀研究 [A Study on the Son of Heaven Sacrifice at Ancestral Temple in Zhouli]. (Doctoral dissertation, Jilin University).

Zhang, Y. (2019). 夏商周祭祀遗存研究 [The Research for Scarifice Remains in Xia, Shang and Zhou Dynasties]. (Doctoral dissertation, Northwest University).