เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ดนตรีล้านนากับการพัฒนาชุมชน

เกริกพงศ์ ใจคำ, ปรเมศวร์ สรรพศรี, โอม จันเตยูร, พิพัฒน์พงศ์ มาศิริ

1-14

การศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงพยัญชนะฐานริมฝีปากระหว่างภาษาจีนกับภาษาเกาหลี

นภัสวรรณ สว่างจิต, วิสสุตา วาพัดไทย, จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

47-61

การพัฒนาบทเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์, ภุสัสชิ กันทะบุผา, คณินวรธันญ์ ไชยรบ, ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุล

119-132