รูปแบบการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

สุชานาฏ สิตานุรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของชุมชนเทศบาลหนองป่าครั่ง 2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรม และ 3) สร้างรูปแบบการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูในสถาบันการศึกษา และประชาชนในชุมชน จำนวน 50 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน และเยาวชนในชุมชน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสอบถามความต้องการรูปแบบกิจกรรม แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินผลหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t (t-test)


ผลการวิจัย พบว่า 1) บริบทของชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประกอบด้วยภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ขาดการนำเสนอชุมชนให้เป็นที่รับรู้ ควรมี “มัคคุเทศก์” ในการนำเสนอองค์ความรู้ของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2) การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยแผนการฝึกอบรม จำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  หลักการมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฝึกภาคสนาม และ กิจกรรมบทบาทสมมติ 3) รูปแบบการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ประกอบด้วย 7 กระบวนการ ได้แก่ (1) การศึกษาความต้องการ บริบทชุมชน และศักยภาพของชุมชน (2) การสำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (3) การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  ความต้องการรูปแบบกิจกรรม และความสนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (4) การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม (5) การฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ชุมชน (6) การฝึกปฏิบัติและลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน และ (7) การจัดการแข่งขันบทบาทสมมติภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี สามารถให้ข้อมูลกับชาวไทยและชาวต่างชาติได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2565). สรุปสถานการณ์พักแรม จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564. สืบค้นจาก https://www.mots.go.th/news/category/630

จังหวัดเชียงใหม่. (2562). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ. สืบค้นจาก https://www.chiangmai.go.th/managing/public/D2/2D11Sep2019090618.pdf

จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ. (2559). การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเยาวชน ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ไทยรัฐ ออนไลน์. (2564). ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่อันดับ 100 จาก 112 ประเทศ และต่ำที่สุดในอาเซียน. สืบค้นจาก https://plus.thairath.co.th/topic/speak/100737

สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง. (2561). แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565. เชียงใหม่: เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง.

พงษ์สันต์ ตันหยง, จันทิมา แสงเลิศอุทัย และวิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย. (2554). การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 6(2), 68-90.

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551. (2551, 6 กุมภาพันธ์). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 125 ตอนที่ 29ก, หน้า 2.

พรเทพ เจิมขุนทด และวิภาวดี ทวี. (2564). ประสิทธิผลการจัดโครงการพัฒนาทักษะยุวมัคคุเทศก์ภาษาจีน. วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 14(1), 43-64.

พลอยระดา ภูมี, วรวัฒน์ ทิพจ้อย และณัฏฐนันท์ สุวรรณวงก์. (2559). การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในพื้นที่ชุ่มหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 4(2), 249-260.

วิเชียร อินทรสมพันธ์, ศศิกัญชนา เย็นเอง, ธนภัทร จันทร์เจริญ, สิริกร โตสติ, และทิตยา สิทธิโสภาสกุล. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(1), 155-166.

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา. (ม.ป.ป.). กระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง การสร้างหลักสูตรและการทำงานด้านการจัดอบรม. สืบค้นจาก https://cttc.cpd.go.th/cttc6/images/KM/62/pdf_9372788262_2019-08-30_135634.pdf

สยาม ชุติมา, สมเกียรติ อินทสิงห์, นิธิดา อดิภัทรนันท์ และสุนีย์ เงินยวง. (2565). การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวคิดการสอนที่เน้นเนื้อหาร่วมกับประเด็นสาระในท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์. วารสารบัณฑิตวิจัย, 13(1), 91-105.

สุธัมมะ ธรรมศักดิ์, นพพร วงศ์วิวัฒน์, และนัฏฐพงศ์ จำปาเกิดทรัพย์. (2558). การท่องเที่ยวที่ทั่วถึงและยั่งยืน. วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 52(1), 2-7.

สุวิภา จำปาวัลย์ และธันยา พรหมบุรมย์. (2558). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการท่องเที่ยว โดยชุมชนมีส่วนร่วมเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 3(1), 5-16.