เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มนัส สุวรรณ, รัชพล สัมพุทธานนท์, ปิยวดี นิลสนธิ, ปัทมา รัตนกมลวรรณ

147-160