ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Main Article Content

วรศิริ บุญซื่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสามารถการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 2) สำรวจปัญหาการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟัง พูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 308 คน ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟัง แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูด แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการฟัง พูด และ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความสามารถด้านการฟังและแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการพูดโดยหาค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยใช้การกำหนดรหัส ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษามีความสามารถการฟังอยู่ระดับพอใช้ (gif.latex?\bar{x}= 34.81, S.D. = 6.66) และความสามารถการพูดระดับพอใช้ (gif.latex?\bar{x}= 27.16, S.D. = 6.78) 2) นักศึกษาไม่มีปัญหาการฟัง เมื่อพิจารณาแยกตามวัตถุประสงค์การฟังและไม่มีปัญหาการพูดเมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบความสามารถการพูด และ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการฟัง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับภาษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้พูดหรือเรื่องที่ฟัง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). รายงานการศึกษาไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. สืบค้นจาก https://pmnk.kkzone1.go.th/data/news3/24-02-2019-17-34-35_1344028011.pdf

จุไรรัตน์ สวัสดิ์, เสน่ห์ สวัสดิ์, และ วจี พวงมณี. (2560). ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน. ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 "ราชมงคลสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0" (น. 303-311). 10 สิงหาคม 2560. นนทบุรี: ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, สาขามนุษยศาสตร์สังคมวิทยาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน.

ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์. (2556). ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษและปัญหาในการพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

นงสมร พงษ์พาณิช. (2554). การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยวาจาของนิสิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551. วารสารมนุษยศาสตร์, 18(1), 85-97.

วอยซ์ออนไลน์. (2564). ความสามารถภาษาอังกฤษคนไทยรั้งท้ายโลก-ต่ำสุดในอาเซียน. สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/RoOK3kU5F

Ali, Y. (2020). Difficulties faced by tertiary level EFL learners in listening. British Journal of English Linguistics, 8(2), 90-112.

Anderson, A., & Lynch, T. (1998). Listening. Oxford: Oxford University Press.

Bozorgian, H. (2012). The relationship between listening and other language skills in international language testing system. Theory and Practice in Language Studies, 2(4), 657-663.

Celik, O., & Yavuz, F. (2015, February). The relationship between speaking grades and listening grades of university level preparatory students. Prodedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 2137-2140.

Chen, A. (2013). EFL listeners’ strategy development and listening problems: A process-based study. The Journal of Asia TEFL, 10(3), 81-101.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297–334.

Cubalit, A. (2016). Listening comprehension problems of Thai university English learners. In Proceedings of the Third International Conference on Language, Literature & Society (207-214), (n.d.). Sri Lanka: International Center for Research and Development.

Demir, S. (2017). An evaluation of oral language: The relationship between listening, speaking and self-efficacy. Universal Journal of Educational Research, 5(9), 1457-1467.

Doromae, A. (2018). The problem faced by Thai students in speaking English skill at University of Muhammadiyah Malang. (Undergraduate of Education thesis, English Language Education, University of Muhammadiyah Malang).

Educational Testing Service. (2012). TOEIC examinee handbook speaking & writing. Retrieved from http://www.toeic.com.sg/wp-content/files/TOEIC_Speaking_ and_Writing_Examinee_Handbook.pdf

Education First. (2021). EF English proficiency index: A ranking of 112 countries and regions by English skills. Retrieved from https://www.ef.com/assetscdn/ WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/cefcom-epi-site/reports/

/ef-epi-2021-english.pdf

Heriansyah, H. (2012). Speaking problems faced by the English department students of Syiah Kuala University. Lingua Didaktika Jurnal Bahasa dan Pembelajaran Bahasa, 6(1), 37-44.

Hossain, M. I. (2015). Teaching productive skills to the students: A secondary level scenario. (Master of Arts thesis, English, BRAC University).

Hu, L. (2007). Long pauses in Chinese EFL learners’ speech production. Interlinguistica, 17, 606-616.

Juhana, J. (2012). Psychological factors that hinder students from speaking in English class (A case study in a senior high school in south Tangerang, Banten, Indonesia). Journal of Education and Practice, 3(12), 100-110.

Khamprated, N. (2012). The problems with the English listening and speaking of students at a private vocational school in Bangkok. (Master of Arts project, Teaching English as a Foreign Language, Srinakharinwirot University).

Koran, S. (2015). The role of teachers in developing learners' speaking skill. In Proceedings of the 6th International Visible Conference on Educational Studies and Applied Linguistics 400-416.

Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika, 2, 151–160. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/BF02288391

Leong, L.-M., & Ahmadi, S. M. (2017). An analysis of factors influencing learners’ English speaking skill. International Journal of Research in English Education, 2(1), 34-41.

Nan, C. (2018). Implications of interrelationship among four language skills for high school English teaching. Journal of Language Teaching and Research, 9(2), 418-423.

Naipinit, A., Kroeksakul, P., & Promsaka Na Sakolnakorn, T. (2014). Adjustment under globalization. SKRU Academic Journal, 7(1), 1-12.

Sadiku, L. M. (2015). The importance of four skills in reading, speaking, writing, listening in a lesson hour. European Journal of Language and Literature Studies, 1(1), 29-31.

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.

Suwannasit, W. (2019). EFL learners’ listening problems, principles of teaching listening and implications for listening instruction. Journal of Education Naresuan University, 21(1), 345-359.

Tran, T. Q., & Duong, T. M. (2020). Insights into listening comprehension problems: A case study in Vietnam. PASAA, 59, 77-100.

Tuan, N. H., & Mai, T. N. (2015). Factors affecting students’ speaking performance at Le Thanh Hien High School. Asian Journal of Educational Research, 3(2), 8-23.

Wattajarukiat, T., Chatupote, M., & Sukseemuang, P. (2012). An investigation of English listening strategies used by Thai undergraduate students in public universities in the south. Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University, 4(2), 1-17.

Yamane, T. (1973) Statistics: An introductory analysis. (3rd ed.) New York: Harper and Row.