กลยุทธการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและความสามารถการปรับตัวทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวจีนและชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยไทย

Main Article Content

กรรณิการ์ คันทมาศ
คมกฤช ตาชม
ผณินทรา ธีรานนท์
สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยแบบผสมผสาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวจีนและชาวไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยไทย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้างออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ชาวไทย จำนวน 40 คน และชาวจีน จำนวน 40 คน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหว่างปีการศึกษา 2564 โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวจีนใช้กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในกำกับของรัฐด้านความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทยใช้กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยไทย ด้านความตระหนักทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความสามารถในการปรับตัวทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวจีนและชาวไทยทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเรียนภาษาอังกฤษในบริบทการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยไทย พบว่า ทั้งสองกลุ่มสามารถปรับตัวทางวิชาการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังภาษาอังกฤษในบริบทการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยไทย เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชาวจีนและชาวไทย และส่วนการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมและโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทั้งคู่สนทนาชาวจีนและชาวไทยเข้าใจกระบวนการปรับตัวทางวิชาการ และค้นพบวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความไม่ตรงกันระหว่างวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ใช้ภาษาไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.

Cheng, Y., Song, L., & Huang, L. (2018). The belt & road initiative in the global arena, Chinese and European perspectives. Singapore: Palgrave Macmillan.

Chiang Rai Rajabhat University (CRRU.) (2019). Self-assessment report: SAR. Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University.

Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press Chulalongkorn.

Croucher, S. M., Sommier, M., & Rahmani, D. (2015). Intercultural communication: Where we’ve been, where we’re going, issues we face. Communication Research and Practice, 1(1), 71-87.

Dashtestani, R. (2014). English as a foreign language—teachers’ perspectives on implementing online instruction in the Iranian EFL context. Research in Learning Technology, 22, 1-15. ttps://doi.org/10.3402/rlt.v22.20142

Euamornvanich, P. (2016). Intercultural communication problems and adjustment between foreign instructors and Thai students at Rajabhat Universities in Bangkok. Dhonburi Rajabhat University Journal, 10(2), 78-92.

Euamornvanich, P. (2017). Communication under the dimension of cultural diversity based on the concept of Geert Hofstede communication through multi-cultural dimensions of Geert Hans de Wit & Philip G. Altbach, (2021). Internationalization in higher education: global trends and recommendations for its future. Policy Reviews in Higher Education, 5(20), 1-19.

Heath, R., Kari, S., & Sihan, Z. (2022). Global English medium instruction: Perspectives at the crossroads of Global Englishes and EMI. Asian Englishes, 24(2), 160-172. DOI: 10.1080/13488678.2022.2056794

Inkaew, M. (2016). An analysis of intercultural communicative competence: Hotel front office personnel in Bangkok. PASAA, 51(1), 185-214.

Kim, Y, Y., & Park, E, C. (2017). Theory reflections: cross-cultural adaption theory. International Journal of Intercultural Relations, (13), 25-29.

Ladaval, S. (2018). Acculturation problems of Thai master’s degree students in the United Kingdom. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 9(3), 332-340.

Niemets, K., Sehida, K., Niemets, L., Krainyukov, O., Telebienieva, I., & Kobylin, P. (2018). Some issues of the formation and implementation of the development strategies of Ukraine’s regions taking into account European experience. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). 15-16 November 2018, Seville, Spain. Retrieved from https://ibima.org/accepted-paper/formation-and-implementation-of-the-development-strategies-of-ukraines-regions-in-the-aspect-of-eurointegration/

Nomnian, S. (2014). Thai entrepreneurs’ needs of English language learning materials for the raft service business in Kanchanaburi province. Humanities Journal, 21(2), 243- 275.

Nomnian, S. & Jhaiyanuntana, J. (2018). Chinese overseas students’ perspectives on benefits and limitations of English language learning and teaching between China and Thailand. Arab World English Journal, 9(59), 204-235.

Office of the Higher Education Commission (OHEC). (2018). Manual for the internal quality assurance for higher education institutions. Bangkok: Prigwhan Graphic Co., Ltd.

Ota, H. (2016). Internationalization of higher education: Trends and challenges: Featured articles: Internationalization of higher education: A response to globalization. Journal of International Education, 22, 1-9.

Phithakphongphan, T. (2020). The role of intercultural awareness in intercultural communication: A case study of English student trainees at a Thai airport. (Doctoral thesis, York St John University).

Rastegar, M., & Gohari, S. M. (2016). Communication strategies, attitude, and oral output of EFL learners: A study of relations. Open Journal of Modern Linguistics, 6(5), 401-419.

Stoian, C. E., Farcas, M. A., Dragomir, G. M, & Gherhes, V. (2022). Transition from online to face-to-face education after COVID-19: The benefits of online education from students’ perspective. Sustainability, 14, 12812. https://doi.org/10.3390/ su141912812

Songsirisak, P. (2018). Cross-cultural adaptation of Chinese students: Problems and solutions. Journal of Education Research, Srinakharinwirot University, 13(2), 222-234.

Songsathaphorn, P., Chen, C., and Ruangkanjanases, A. (2014). A study of factors influencing Chinese students’ satisfaction toward Thai universities. Journal of Economics, Business and Management,

(2), 105-111.

Suwanasom, T. (2019). A study on intercultural strategies in English as a lingua franca communication of Naresuan University graduate students. Journal of Liberal Arts Prince of Songkhla University, 11(1), 307-333.

Wang, L. (2018). Exploring models of improving Chinese students’ intercultural communication competence (ICC) based on their experiences in English-speaking countries. (Master’s thesis, University of Victoria).

Wutthisarnwattana, T. (2021). Intercultural communication strategies and self-adaptation of Chinese students in a Thai public university: A case study of Chiang Rai Rajabhat University. Kasalongkham Research Journal, 15(2), 51-72.