การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams

Main Article Content

เกรียงศักดิ์ ฐานะกอง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะก่อนและหลังการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams และ 2) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams สำหรับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน 15 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยแผนการสอนที่ใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจำนวน 8 แผนการสอน แบบทดสอบการอ่าน แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของนักศึกษาต่อการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams สำหรับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams และนักศึกษามีทัศนคติในด้านบวกต่อการเรียนโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

Chanwaiwit, P. (2018). Using effective feedback to improve professionalism as an English student teacher. The New English Teacher, 12(2), 1-14.

Chatkeaw, P., & Tachom, K. (2021). Improving undergraduates’ reading comprehension and order thinking skills through PSQ6R method. Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies, 6(3), 393-406.

Dorji, T., & Chalermnirundorn, N. (2021). The application of think-pair-share to enhance learning achievement and learning satisfaction in social studies of grade six Bhutanese students. Asia Social Issues, 14(5), 1-19.

Dwigustini, R., & Widiya, J. (2020). Think pair share technique to promote students' reading comprehension. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara, 12(1), 25-34.

EF English Proficiency Index. (2021). EF English Proficiency Index (Thailand). Retrieved from https://www.ef.com/ca/epi/regions/asia/thailand/

Flora, Raja, P., & Mahpul. (2020). Discovery learning strategy: Integrating think-pair-share and teacher's corrective feedback to enhance students' writing language accuracy. International Journal of Education and Practice, 8(4), 733-745.

Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for specific purposes: A learning-centred approach. Cambridge: Cambridge University Press.

IMD World Competitiveness Yearbook. (2020). IMD World Competitiveness Yearbook. Retrieved from https://worldcompetitiveness.imd.org/EShop/Home/DownloadPdf?fileName=Thailand_with_copyright.PDF

Kaoropthai, C. (2022). Effectiveness of incorporating the think pair share technique into cooperative activity-based learning on English-major students’ teamwork ability. Journal of Rangsit University: Teaching & Learning, 16(1), 50-63.

Kaowiwattanakul, S. (2020). Using literature circles to promote the English speaking skills of engineering students in English for specific purposes classrooms. Language Education and Acquisition Research Network Journal, 13(2), 414-425.

Liangprayoon, S., Chiangtung, W., & Chantaramard, S. (2021). Development of supplementary English reading for Mattayomsuksa 1 students by using folktales of ethnic groups in Mae Sai District, Chiang Rai Province. Mangrai Saan Journal, 9(2), 1-13.

Maipoka, S. A., & Soontornwipast, K. (2021). Effects of intensive and extensive reading instruction on Thai primary students’ English reading ability. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 14(1), 146-175.

Marnina, M., Narahawarin, M. F., & Butarbutar, R. (2020). The use of think pair share strategy in reading comprehension. MUJOLALI, 2(2), 88-99.

Marpaung, G. D., & Panjaitan, N. B. (2019). A comparative study between TPS (think-pair-share) and jigsaw techniques to enhance students’ reading comprehension ability. JELPEDLIC, 4(1), 10-22.

Naksathit, P., & Kewara, P. (2020). Exploration of think-pair-share varieties of reading comprehension. Journal of Education and Practice, 11(6), 213-226.

Onyusheva, I., Thammashote, L., & Kot, S. (2018). ASEAN: Problems of regional integration. Espacios, 39(36), 2-6.

Pakpahan, S. F., Pakpahan, S., Purba, I. D. S., & Nasution, J. (2021). Analysis reading comprehension questions by using revised Bloom's Taxonomy on higher order thinking skill (HOTS). IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature, 9(1), 259-271.

Rawengwan, W., & Yawiloeng, R. (2020). Reciprocal teaching method for enhancing Thai EFL learners’ reading comprehension ability. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences, 20(1), 105-123.

Rojabi, A. R. (2020). Exploring EFL students' perception of online learning via Microsoft Teams: University level in Indonesia. English Language Teaching Educational Journal, 3(2), 163-173.

Sari, F., & Oktarina, O. (2018). A comparative study of PQRST and TPS strategies to improve reading comprehension. English Empower: Journal of Linguistics and Literature, 3(2), 74-81.

Srisang, P., & Everatt, J. (2021). Lower and higher level comprehension skills of undergraduate EFL learners and their reading comprehension. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 14(1), 427-454.

Srisuruk, P., & Siri, P. (2021). The English grammar usage of business English students, Dhonburi Rajabhat University. Ganesha Journal, 17(2), 61-75.

Syafii, M. L. (2018). Using the think-pair-share strategy to increase students’ active involvement and to improve their speaking ability. Indonesian Journal of English Education, 5(1), 61-80.

Tampubolon, A., & Panjaitan, N. B. (2019). A comparative study between TPS and LRD strategy to enhance students' reading comprehension. Acuity: Journal of English Language Pedagogy, Literature and Culture, 4(2), 128-152.

Thongwichit, N., & Buripakdi, A. (2021). A glimpse of metacognitive reading strategy instruction through modeling technique in ESP class at the tertiary level. Language Education and Acquisition Research Network, 14(1), 118-145.

Traversaro, D. (2022). Online think–pair–share in a third-age ICT course. International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 16(7), 371-376.

Wuryandani, W., & Herwin. (2021). The effect of the think-pair-share model on learning outcomes of civics in elementary school students. Cypriot Journal of Educational Sciences, 16(6), 627-640.

Yusuf, A. R., Owede, V. C., & Bello, M. B. (2018). Effect of think-pair-share instructional strategy on students’ achievement in civic education in Bayelsa, Nigeria. Anatolian Journal of Education, 3(2), 47-62.