การใช้เทคนิคเอส ที เอ ดี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

วราพร ขันพล
นิธิดา อดิภัทรนันท์
จารุณี มณีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนและหลังการใช้เทคนิคเอส ที เอ ดี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน 3 (อ 22203) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แผนการสอนที่ใช้เทคนิคเอส ที เอ ดี จำนวน  10 แผน แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังการใช้เทคนิคเอส ที เอ ดี และการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลางหลังการใช้เทคนิคเอส ที เอ ดี

 

USE OF THE STAD TECHNIQUE TO PROMOTE ENGLISH READING ABILITY AND SELF-ESTEEM AMONG MATHAYOM SUKSA 3

The purposes of this research were to compare students’ English reading ability and self-esteem before and after using the STAD technique. The target group was 20 Mathayom Suksa 3 students who were studying the Reading and Writing Course (E 22203) in the first semester of the academic year 2013 at Sanpatong Wittayakom School, Chiang Mai. The research instruments consisted of 10 lesson plans utilizing STAD technique, English reading ability test and self-esteem test. The data obtained were analyzed for mean, standard deviation and percentage.

The findings of this research showed that : students’ English reading ability increased after implementing STAD technique and their self-esteem was at an average level after using the technique.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)