การใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ และทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

พิมพร พยุหะ
จารุณี มณีกุล
นิธิดา อดิภัทรนันท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ และศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 33 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน (อ 31203) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนจำนวน 5 แผน รวม 20 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ตลอดจนแบบสังเกตทักษะทางสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้หลังการเรียนโดยใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์ และทักษะทางสังคมของนักเรียนอยู่ในระดับดีมากหลังการเรียนโดยใช้การอ่านแบบจิ๊กซอว์

 

USE OF JIGSAW READING TO PROMOTE ENGLISH READING, SUMMARY WRITING ABILITIES AND SOCIAL SKILLS AMONG MATHAYOM SUKSA 4 STUDENTS

The purposes of this research were to compare students’ English reading ability before and after learning through jigsaw reading and to investigate students’ summary writing ability and social skills after learning through jigsaw reading in each lesson. The target group was 33 Mathayom Suksa 4 students who enrolled in an English Reading and Writing course (English 31203) at Sanpatong Wittayakom School, Sanpatong District, Chiang Mai Province. The research instruments consisted of 5 jigsaw reading lesson plans. Each lesson contained 4 periods taking 50 minutes per period. The data collection instruments were English reading comprehension test, summary writing assessment form which was assessed after each lesson plan, and social skills observation form which was observed and assessed after each lesson plan. The data obtained were analyzed for mean, standard deviation, and percentage. The findings were as follows : students’ English reading ability increased from a poor level to an average level after learning through jigsaw reading, students’ summary writing ability met the pre-set criteria of an average level after learning through jigsaw reading and students’ social skills were at a very good level after learning through jigsaw reading.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)