ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

กานต์ คงเสถียรพงษ์
จิติมา กตัญญ
ทรงยศ คำชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่เคยมาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า จำนวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า 10 ด้าน ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ระดับคุณภาพของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพบริการทั้ง 10 ด้านพบว่า 9 ใน 10 ด้าน คือ คุณภาพการบริการด้านความไว้วางใจ ด้านสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ ด้านสมรรถนะในการให้บริการ ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ด้านความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัย ด้านความเข้าใจและรู้จักผู้มารับบริการ และด้านที่สัมผัสและรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการอยู่ในระดับดี (\inline \bar{X}= 3.02, 3.11,3.18, 3.05, 3.17, 3.13, 3.25, 3.25 และ 2.98 ตามลำดับ) ส่วนคุณภาพการบริการด้านความสุภาพ อ่อนโยน มีอัธยาศัยไมตรี อยู่ในระดับดีมาก (\inline \bar{X}= 3.33) และภาพรวมของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าอยู่ในระดับดีเช่นกัน

 

OPINIONS OF PEOPLE TO ABOUT THE SERVICE QUALITY OF BAN THA HEALTH PROMOTING HOSPITAL, DOI SAKET DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE

The purposes of this survey research were to study the opinion of people about the service quality of Ban Tha Health Promoting Hospital (Ban Tha HPH). The subjects were 339 people Tools used in research consisted of 2 parts were questionnaire of personal information, questionnaire ten service quality of Ban Tha Health Promoting Hospital. Data were analyzed by using descriptive statistics Mean and Percentage. The results showed that nine in ten of service quality such as Reliability, Responsiveness, Competence, Access, Communication, Credibility, Security, Understanding and Tangibles were rated on good level (\inline \bar{X}= 3.02, 3.11,3.18, 3.05, 3.17, 3.13, 3.25, 3.25 and 2.98 Respectively) The Courtesy was rated on very good (\inline \bar{X}= 3.33). And the level of service quality provided was rated on good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)