เผยแพร่แล้ว: 2013-07-01

ผลกระทบด้านสุขภาพจากการท่องเที่ยว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เฉลิมชัย จารุมณี, ณรงค์ ณ เชียงใหม่, สิริพร บูรพาเดชะ

37-52

ภาพลักษณ์ของธนาคารออมสิน สาขาสามแยกสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สุจิตรา รัตนเจริญ, สิริศักดิ์ รัชชุศานติ

141-154