ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Main Article Content

ระพีพรรณ กาศเกษม
สิริศักดิ์ รัชชุศานติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะในการทำธุรกิจ เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ผลการศึกษาพบว่า เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ของผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก และสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักข้างต้นโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากซึ่งรายด้านในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม่แตกต่างกัน


MARKETING MIX FACTORS AFFECTING PURCHASING DECISION TEAK FURNITURE IN TAMBOL DONMOON AMPHOE SUNGMAN PHRAE

The objective of this research was to study the Marketing Factors Involving the Purchasing Decision on the Teak Wood Furniture of the Don Moon sub-district, Sungmen district, Prae province; and to compare the importance of the Purchasing Decision on the Teak Wood Furniture. The sample population had been differentiated according to gender, age, status, the highest education level, occupation and income per month. The total number of sample population was 300 people According to the study, it was found that the Marketing Factors Involving the Purchasing Decision on the Teak Wood Furniture in over all opinion was in a maximum level on the aspects of product, price, and sale distribution as well as the marketing promotion. One-way anova methodology on the hypothesis, it was found that the teak wood furniture buyers in the Don Moon sub-district, Sungmen district, Phrae occupation had no significant difference than 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)