ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ธัญลักษณ์ โสภา
ณรงค์ ณ เชียงใหม่
วันทนีย์ ชวพงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสภาวะฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประชากรได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปี 11 เดือน จำนวน 190 คน และผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ จำนวน 190 คน โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ทำการสำรวจสภาวะช่องปาก โดยใช้แบบสำรวจสภาวะช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน และใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ โดยแสดงในรูปของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาความสัมพันธ์แบบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบเด็กก่อนวัยเรียนมีฟันผุ ร้อยละ 79.47 แต่ไม่พบว่ามีปัจจัยใดที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะฟันผุ

 

FACTORS RELATED TO THE CARIES STATUS IN PRESCHOOL CHILDREN IN THE CHILD DEVELOPMENT CENTER CHIANG DAO DISTRICT CHIANG MAI PROVINCE

The study aimed to determine factors related to the caries status in preschool children in the child development center Chiang Dao district, Chiang Mai province. One hundred and ninety children aged 3 years to 5 years, 11 months and their parents were selected using a purposive sampling technique. The dental caries status was assessed using survey of oral conditions. Self-reported questionnaires were conducted among their parents. Data were analyzed using descriptive statistics and Chi-square tests. The results of the study revealed that the caries prevalence of deciduous teeth was 79.47 percent. The results indicated that factors in behavior not found related to the caries status.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)