การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

มนทิรา รุมแสง
ดิเรก สุขสุนัย
สุรีย์ แก้วเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีคุณภาพระดับดีมาก 2) เปรียบเทียบพหุปัญญาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพหุปัญญา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบทดสอบวัดพหุปัญญา 8 ด้านได้แก่ 1) ด้านภาษา 2) ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ด้านมิติสัมพันธ์ 4) ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 5) ด้านดนตรี 6) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ด้านการเข้าใจตนเอง 8) ด้านรอบรู้เข้าใจธรรมชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคุณภาพในระดับดีมาก 2) พหุปัญญาในภาพรวม และทั้ง 8 ด้านหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา เรื่อง ใส่ใจสุขภาพ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED LEARNING ACTIVITIES ON HEALTHCARE TO PROMOTE MULTIPLE INTELLIGENCES FOR GRADE 4 STUDENT

The purposes of this research were to : 1) develop integrated learning activities on healthcare to promote multiple intelligences for grade 4 students to reach very good quality, and 2) compare the students’ post and pre multiple intelligences after learning by integrated activities regarding healthcare of grade 4 students. The samples were 30 students of grade- 4 in the academic year of 2013, at Rachamontri School (Pluem-Cheumnukul), Bang Khun Thien District, Bangkok. The research instruments were an evaluation form for integrated learning activity lesson plan, 8 integrated learning activity lesson plans, and multiple intelligences test considering 8 aspects which were : verbal/linguistic intelligence, logical and mathematic intelligence, visual/spatial intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, musical/rhythmic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalist intelligence. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

The results shows that: 1) the quality of the integrated learning activities lesson plans to promote multiple intelligences regarding healthcare for grade 4 students was very high, 2) post multiple intelligences of students were higher than pre multiple intelligences, considering all 8 aspects: verbal/linguistic intelligence, logical and mathematic intelligence, visual/spatial intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, musical/ rhythmic intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, and naturalist intelligence the statistical significance was at the level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)