การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

เพ็ญศรี นวลศรี
ดิเรก สุขสุนัย
ศรีสวคนธ์ แดงสอาด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีคุณภาพดีมาก 2) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และวิธีการสอนแบบปกติกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดรางบัว จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E1/E2 และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคุณภาพในระดับดีมาก 2) ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.80/81.92 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าวิธีการสอบแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON BASIC COMPUTER ASSEMBLING AND REPAIRING FOR GRADE 9 STUDENTS

The objectives of the research were to: 1) develop a computer assisted instruction on Basic Computer Assembling and Repairing for Grade 9 Students to meet quality service, 2) develop the computer assisted instruction program to meet the efficiency criteria 80/80, and 3) compare students’ learning achievement between those using the computer assisted instruction program and the conventional approach. The research subjects were 60 students from 2 sections of grade 9 students of Watrangbua School during the 2nd semester of 2012. The research instruments were the computer assisted instruction program, achievement test, and lesson plans. The data were analyzed by mean, standard deviation (S.D.) indentifies the efficiency E1/E2, and t-test.

The results of this research were as follows: 1) the quality of the Computer Assisted Instruction for Basic Computer Assembling and Repairing was excellent, 2) the efficiency of the Computer Assisted Instruction for Basic Computer Assembling and Repairing was 81.80/ 80.92, 3) the learning achievement of the students taught by the Computer Assisted Instruction program; was higher than the students taught by the conventional approach at the .05 level of statistical significance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)