ผลของการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมการสืบเสาะหา ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อคุณลักษณะความเป็นนักวิจัย ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

วัลลภา อำไพวรรณ
ดิเรก สุขสุนัย
ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะความเป็นนักวิจัยใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความสงสัย 2) ด้านความใจกว้าง 3) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) ด้านความอดทน 5) ด้านความรับผิดชอบ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 10 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นนักวิจัยทั้ง 5 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที

ผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 มีคุณลักษณะความเป็นนักวิจัยในภาพรวมและทุกด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสงสัย 2) ด้านความใจกว้าง 3) ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) ด้านความอดทน 5) ด้านความรับผิดชอบ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

EFFECT OF INQUIRY LEARNING ACTIVITIES ON RESEARCHER CHARACTERISTICS OF THIRD YEAR STUDENTS IN PRE-ELEMENTARY LEVEL, AMNUAYVIDHYA SCHOOL, SAMUTPRAKARN PROVINCE

The purposes of this research were to compare post and pre researcher characteristics in 5 aspects including : 1) suspicion, 2) open-mindedness, 3) creativity, 4) patience and 5) responsibility, before and after participating in inquiry learning activities. The samples were 30 students from a third-year pre-elementary class, academic year of 2013, at Amnuayvidhya School, Samutprakarn Province. The methodology used was the experimental research. The instruments consisted of 10 inquiry scientific learning activities lesson plans and researcher characteristic observation form. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t-test.

The results show that the students’ post researcher characteristics were higher than the pre researcher characteristics, after participated in inquiry scientific learning activities considering all 5 aspects : 1) suspicion, 2) open-mindedness, 3) creativity, 4) patience and 5) responsibility, the statistical significance were at the level of .05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)