ผลการส่งเสริมวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา “บ้านเด็กดี” จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ทนง รุ่งโรจน์สถาพร
ชาตรี มณีโกศล
ชไมมน ศรีสุรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมวินัยในตนเองตามแนวทางมอนเตสซอรี่ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษา บ้านเด็กดี จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาผลการส่งเสริมวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ และเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์การส่งเสริมวินัยในตนเองตามแนวทางของมอนเตสซอรี่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อน และหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษา บ้านเด็กดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมวินัยในตนเองตามแนวทางของมอนเตสซอรี่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ และ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จำนวน 1 ฉบับ โดยวิเคราะห์ข้อมูลการหาความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย แบบ 2 กลุ่มไม่อิสระ (t-test Dependent Sample) ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวินัยในตนเองโดยมีคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตัวเองหลังการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ คิดเป็นร้อยละ 98.55

2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการส่งเสริมวินัยในตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางมอนเตสซอรี่ มีวินัยในตนเองสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


THE RESULT OF SELF-DISCIPLINE PROMOTING THROUGH MONTESSORI APPROACH LEARNING ACTIVITIES FOR KINDERGARTEN 1 OF “BAN DEK DEE” BILINGUAL CHILDCARE CENTER, CHIANG MAI PROVINCE

The purpose of this research was to study the results of self-discipline using Montessori approach learning activities in kindergarten students of Ban Dekdee Child-care Center, Chiang Mai. The experiment was conducted 23 kindergarten students through pre-test and post-test designs. Tools for this research were eight Montessori approach learning activities for Kindergarten 1, Pre-test and Post-test designs of Self-discipline for Kindergarten 1 and behavior observation form of self-discipline in three dimensions : ability to obey, ability to follow instructions and ability to perform self-independent skills. The Pre-test and Post-test designs composed of 9 questions with pictorial multiple-choices of two. The data collected are analyzed and correlated to the abilities of self-discipline in young children. The researcher used the Rating scale to score the answers. The answer could be Most, Average and Improved. The data analyzed are used to discover frequency, percentage, variance and standard deviations and T scores. The results showed that 1) after going through Montessori approach of learning activities, students of Kindergarten 1 of Ban Dekdee Childcare Center are equipped in self-discipline. The percentage of self-discipline is 98.55 2) after going through Montessori approach of learning activities, students of Kindergarten 1 of Ban Dekdee have improved in the ability of having self-discipline as .01 of statistical significance as compared with previous state.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)