การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Main Article Content

ปิยพร บุญยะพงศ์ไชย
ดิเรก สุขสุนัย
ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 30 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 4 ด้าน 1) ด้านการบอกตำแหน่งและการจำแนก 2) ด้านการนับและจำนวน 3) ด้านการรู้ค่า และ 4) ด้านการบอกเหตุผล แผนการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะ จำนวน 10 แผน วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นศึกษาปีที่ 2 หลังการทดลอง นักเรียนมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการบอกตำแหน่งและการจำแนก ด้านการนับและจำนวน ด้านการรู้ค่า ด้านการบอกเหตุผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

DEVELOPMENT OF BASIC MATHEMATIC BY USING ART ACHRITIES FOR PRE-SCHOOL CHILDREN OF AMNUAYVIDHYA SCHOOL, SAMUTPRAKARN PROVINCE

The aim of this research was to compare the basic mathematics skills pre-school children after using art activities enhancing plans. The sample is 30 children of anubaan 2 at 2013 academic year, Amnuayvidhya school, Samutprakarn province. The methodology used is the experimental design. The tools consist of mathematics skills test from lesson content; position and classification, courting and numeral, value perception and reasoning explanation together with arts activities lesson plans. The data is analyzed by calculating mean, standard deviation and t-test.

The result was shown that after the study, the degree of the four mathematics skills of children were higher than before with 0.5 statistically significant

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)