การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีต้นทุน เรื่องต้นทุนการผลิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี

Main Article Content

สุดใจ ปลื้มจิตร์
นงเยาว์ อุทุมพร
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีต้นทุนเรื่อง ต้นทุนการผลิต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ระหว่างการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาการบัญชีต้นทุน เรื่องต้นทุนการผลิตกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีต้นทุน เรื่อง ต้นทุนการผลิต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ห้อง รวม 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ จำนวน 30 คน และกลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีต้นทุน เรื่องต้นทุนการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีต้นทุน เรื่องต้นทุนการผลิต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 มีประสิทธิภาพที่ 83.08/87.78 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาการบัญชีต้นทุน เรื่อง ต้นทุนการผลิตสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 แผนกวิชาการบัญชี ในระดับมากที่สุด

 

THE DEVELOPMENT OF ONLINE LESSON IN “PRODUCTION COST” UNDER COST ACCOUNTING SUBJECT FOR HIGHER VOCATIONAL DIPLOMA IN 2nd YEAR MAJOR OF “ACCOUNTING” STUDENTS

The objectives of the research were : 1) to develop the online lesson for “Production Cost” under Cost Accounting subject for Higher Vocational Diploma in Accounting 2nd year Major “Accounting” students, to meet the efficiency criteria of 80/80. 2) to compare the Higher Vocational Diploma in Accounting 2nd year Major “Accounting” students’ learning achievements between those using online lesson and conventional approach under the topic of “Production Cost” in Cost Accounting. 3) to study the students’ satisfactions who have studied “Production Cost” in Cost Accounting via online lesson. The samples were 60 students of 2 classes Divided into groups that are learning with online lessons and group of 30 students who have been learning for 30 people in Higher Vocational Diploma in Accounting 2nd year Major “Accounting” students 1 term of academic year 2013, Mittraphon Business Administration Technological College. The research instruments included online lesson plan on “Production Cost” in Cost Accounting, achievement tests, and satisfactory surveys. The data was analyzed by using means, standard deviation, and the t-test.

The results of this research were : 1) the efficiency of “Production Cost” in Cost Accounting online lesson for Higher Diploma 2nd year Major “Accounting” students was 83.08/87.78. 2) The learning achievement of students online studying higher than the students taught by the conventional approach at the .05 level of statistical significance. 3) The students had shown the great satisfactions on the Production Cost in Cost Accounting for Higher Vocational Diploma year 2nd students online lesson program.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)