องค์ประกอบของเรื่องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในนวนิยายเยาวชนที่ชนะการประกวดรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ.2544-2553

Main Article Content

จิตราภรณ์ หาญจักราพิทักษ
โกชัย สาริกบุตร
พิศมัย อำไพพันธุ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของเรื่อง 5 ประการ (2) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งหมด 8 ประการ และ (3) เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของเรื่องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อนี้ วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ปรากฏในนวนิยายเยาวชนที่ชนะการประกวดรางวัลแว่นแก้ว พ.ศ.2544-2553 จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ โลกใบนี้โคจรรอบกระทะกับหม้อเหล็ก (และต้นไม้ด้วย) คำใส แจ็ค ณ ขอบฟ้าทศกัณฐ์ออนไลน์ หมา(อยู่)วัด ฃวดฅนอยู่หนใดและโรงเรียนริมทะเล

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านองค์ประกอบของเรื่อง มีแก่นเรื่องที่ให้ข้อคิดในด้านของความมุ่งมั่น พากเพียร พยายามทำงานให้สำเร็จและแก่นเรื่องที่ให้ข้อคิดในด้านของความรักความผูกพันและความกตัญญูต่อครอบครัวและท้องถิ่นพบมากที่สุด ด้านโครงเรื่องที่ผู้เขียนนิยมใช้มากที่สุดคือ โครงเรื่องที่มีเหตุการณ์แสดงถึงจิตใจที่มั่นคง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักความรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและผู้เขียนสร้างตัวละครแบบสมจริงมากที่สุดทั้งนี้มีการสร้างฉากและบรรยากาศที่สอดคล้องกลมกลืนกับเรื่องมากที่สุด ด้านบทสนทนาที่ปรากฏ ได้แก่ บทสนทนาช่วยดำเนินเรื่อง

บทสนทนาที่บอกลักษณะของตัวละครรวมถึงบทสนทนาที่ให้ข้อคิดในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ปรากฏในนวนิยายมีครบ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ด้านความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของเรื่องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางนับว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกันอย่างเหมาะสมตามลักษณะการนำเสนอเรื่องราวของผู้แต่ง

 

THE ELEMENTS OF THE STORY STRUCTURE AND THE DESIRABLE, CHARACTERISTICS OF THE BASIC EDUCATION CORE CURRICULUM B.E. 2551, IN THE WANKAEW NOVEL WINNING AWARD B.E. 2544-2553

The objectives of this research were to analyze 5 elements of novels as well as 8 desirable characteristics in accordance with the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551, and to study the consistency of the novel elements and the desirable characteristics in accordance with the Core Curriculum. The overall analysis is based on 7 selected young-adult novels of Wankaew winning award B.E. 2544-2553 including Lok bai nii kochon rob krata kab molek (lae tonmai duay), Kamsai, Jack na khobfaa, Tossakan online, Maa(yuu)wat, Khuadkon yuuhondai and Rongrean rim talay.

The findings showed that the theme of novel elements, themes include ambitiousness, hard-working, accomplishing, together with theme of love, relationship and gratitude to family, and locality are mostly found. For novel plots, writers generally using plots demonstrating a strong mind, generosity, responsibility, problem coping, as well as creating realistic characters. Besides, settings and atmosphere are largely generated consistently to the plots. For dialogue appeared in the stories, there are dialogues with narration, characters describing and theme conveying. In addition, for desirable characteristics, there are 8 attributes appeared in selected novels including nationalism, religiousness, royal homage, honesty, discipline, being keen on studying, sufficient living, industriousness, Thai nationalism and public mind. For consistency of the novel elements and the desirable characteristics according to Core Curriculum, the appropriate accordance in story telling was found according to the authors’ styles.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)