ความโดดเด่นของนวนิยายจีน เรื่อง เมืองชายแดน

Main Article Content

เย่ ซง
สนิท สัตโยภาส
ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความโดดเด่นในองค์ประกอบสำคัญของนวนิยายจีน เรื่องเมืองชายแดน ของ เสิ่นฉงเหวิน ได้แก่ ด้านโครงเรื่อง แก่นเรื่อง ฉากตัวละครและบทสนทนา ผลการวิจัยพบว่า มีความโดดเด่นปรากฏในองค์ประกอบสำคัญของนวนิยายเรื่องนี้คือ ความโดดเด่นในด้านโครงเรื่อง ได้แก่ มีโครงเรื่องสามโครงเรื่องประกอบด้วยโครงเรื่องใหญ่ซ้อนด้วยโครงเรื่องย่อยอีกสองโครงเรื่อง

ซึ่งมีลักษณะว่าโครงเรื่องใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจน โครงเรื่องย่อยค่อนข้างจะคลุมเครือความโดดเด่นในด้านแก่นเรื่อง ได้แก่ มีแก่นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ ความยุติธรรม และวัฒนธรรมซึ่งเป็นทางออกของความขัดแย้งต่างๆ ในสังคม

ความโดดเด่นในด้านฉาก ได้แก่ ผู้ประพันธ์มักจะสร้างฉากที่เป็นรูปธรรมให้เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อถึงความหมายที่เป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง โดยไม่เฉพาะว่าเป็นสถานที่หรือเวลาเท่านั้นความโดดเด่นในด้านตัวละคร ได้แก่ ผู้ประพันธ์มีวิธีจัดให้ตัวละครประกอบมีบทบาทน้อยออกมาครั้งสองครั้งนั้นล้วนไม่ได้เอ่ยถึงชื่อ ซึ่งทำให้ตัวละครเอกปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัด อีกทั้งตัวละครแต่ละตัวมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันอย่างมีชีวิตชีวา ทั้งนี้ทำให้ผู้อ่านจดจำตัวละครเอกได้ง่ายและประทับใจ ส่วนความโดดเด่นในด้านบทสนทนา นับว่ามีความเหมาะสมกับบริบทหรือฐานะของตัวละครตัวนั้นได้อย่างสมจริง และสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละตัวละคร ทั้งยังมีบทบาทเชื่อมโยงเนื้อเรื่อง ทำให้เรื่องสามารถดำเนินต่อไปได้อีกด้วย

 

PROMINENCE OF THE CHINESE NOVEL “THE BORDER TOWN”

The purpose of this research was to study and analysis of the prominence of the Chinese novel “The Border Town” which written by Shen Congwen in plots, themes, scenes, characters and dialogue. The study found that : Prominence in the plots include a main plot and two sub plot in this novel, and these three plots can reflect the various conflicts in the society. Prominence in the themes Include theme about nature, theme about justice, and theme about culture, which are the way for solute the conflicts in society. Prominence in the scenes is that the author made the scenes which were abstract to show something is concrete, but not only as a place or time. Prominence in the characters is that the author created the characters in the noble less, and didn’t mention the name of some characters who just appeared once or twice. This method made the characters can be seen markedly, and the characters had different personality, so they were lively. All these point made readers can remember the characters easily and be impressive. Prominence in the dialogue, for the dialogue in this novel were suitable for the context and the status of the characters, and can ndicate the personality of the characters, also be the link of the content, move the plot along.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)