การใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่มเพื่อส่งเสริมความรู้ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและทักษะสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

สุภาวรรณ อินต๊ะแก้ว
นิธิดา อดิภัทรนันท์
จารุณี มณีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม และเพื่อศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและทักษะสังคมของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการสอนที่ใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม จำนวน 7 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที แบบทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และแบบประเมินทักษะสังคม การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นหลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม นักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 หลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่มและนักเรียนมีทักษะสังคมอยู่ในระดับดีมากหลังการเรียนโดยใช้เกมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม

 

USING TEAM GAME TOURNAMENT TO PROMOTE ENGLISH GRAMMATICAL KNOWLEDGE, ENGLISH SPEAKING ABILITY AND SOCIAL SKILLS AMONG MATHAYOM SUKSA 1 STUDENTS

The purposes of this research were to compare the students’ English grammatical knowledge before and after learning through Team Game Tournament activity, and to study the students’ English speaking ability and social skills after learning through Team Game Tournament activity. The target group was 38 Mathayom Suksa 1/3 students taking the Fundamental English (Eng. 21101) in the first semester of academic year 2013 at Sanpatong Wittayakom School, Sanpatong District, Chiang Mai. The instruments were 7 lesson plans using Team Game Tournament activity, the grammar test, English speaking ability assessment, and social skills assessment. The data obtained were analyzed for the mean, standard deviation, and percentage. The findings were as follows : students’ grammatical knowledge scores were higher than those prior to the experiment after learning through Team Game Tournament activity, students’ English speaking ability surpassed the pre-determined passing scores of 60 after learning through Team Game Tournament activity, students’ social skills were at a very good level after learning through Team Game Tournament activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)