การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

สุรชัย ปิยะประภาพันธ์
นงเยาว์ อุทุมพร
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซีเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.77/80.83 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจในระดับดีมาก

 

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION ON THE INTERNET OF PROGRAMMING WITH BASIC C LANGUAGE FOR MATHAYOM SUKSA 4 

The purposes of this research were to: 1) create and find the efficiency of computer assisted instruction on the Internet of programming with basic C language for Mathayomsuksa 4 program, 2) Compare the learning achievements between students’ learning by using computer assisted instruction and student’ learning by normal learning, and 3) to study the satisfaction of students’ learning by using computer assisted instruction. The sample group was 80 students in 2 classes of Mathayomsuksa 4,DebsirinSchool,Bangkok, during the academic year 2013. The research instruments were computer assisted instruction program, achievement test, and satisfaction test. Data was analyzed by percentage, standard deviation and t-test.

The results of this research showed that: 1) the efficiency of developing the computer assisted instruction was 80.77/80.83 2) learning achievement by using computer assisted instruction was more than the normal lesson plan used at the significant level of .05. and 3) the students with the computer assisted instruction ware extremely satisfied.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)