เผยแพร่แล้ว: 2014-12-31

คุณธรรมในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา

ศิราณี แพทอง, สนิท สัตโยภาส, ยุพิน อินทะยะ

51-65