การศึกษาจุลินทรีย์ทที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีน

Main Article Content

วัชรินทร์ แสงหลู่
กัลทิมา พิชัย
ทัตพร คุณประดิษฐ์

บทคัดย่อ

การทดสอบคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์อะไมเลสของจุลินทรีย์ จำนวน 10 ชนิด โดยวิธีการวัดการสร้างวงใสรอบโคโลนี,การทดสอบการสร้างเอนไซม์อะไมเลสโดยการทำให้น้ำแป้งใส และการวัดกิจกรรมการย่อยแป้งในรูปของน้ำตาลรีดิวส์ พบว่า  จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการผลิตเอนไซม์สูงสุดจากการทดสอบทั้ง 3 กิจกรรม 5 อันดับได้แก่ Aspergillus  oryzae , Bacillus amyloliquefaciens , Bacillus licheniformis , Bacillus subtilis  และ Candida sp. จุลินทรีย์ทั้ง 5 ชนิด ผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้สูงสุดที่ pH 7.0-8.0 และอุณหภูมิ   50-55 องศาเซลเซียส

การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูงของจุลินทรีย์ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพและศึกษากิจกรรมการผลิตเอนไซม์อะไมเลสโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าเชื้อจุลินทรีย์ B.subtilis มีการผลิตเอนไซม์อะไมเลส สูงสุด 251.43 Unit/ml ภายในเวลา 56 ชั่วโมง รองลงมาคือ  B.amyloliquefaciens    มีการผลิตเอนไซม์อะไมเลสสูงสุดเท่ากับ 203.00 Unit/ml ภายในเวลา 60 ชั่วโมง ส่วน B.licheniformis มีการผลิตเอนไซม์อะไมเลส สูงสุดเท่ากับ  148.00  Unit/ml ภายในเวลา 60 ชั่วโมง, Candida sp. ผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้สูงสุดเท่ากับ  131.20  Unit/ml ภายในเวลา 60 ชั่วโมง และ  Aspergillus oryzae ผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้สูงสุดเท่ากับ 116.33  Unit/ml ภายในเวลา 60 ชั่วโมง


THE STUDY OF MICROORGANISMS FOR CARBOHYDRATE COMPOUNDS DEGRADATION IN WASTE WATER FROM THE RICE NOODLE FACTORY 

Amylase Production by 10 microorganisms was evaluated by measuring clear zone around the colonies, the test for the enzyme amylase by making the dough and the measurement of enzyme  activities in the form of reducing  sugar found that microorganisms capable of producing maximum enzyme testing the3 activities as 5 items are including Aspergillusoryzae, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus Licheniformis, Bacillus subtilis and Candida sp. All 5 species of microorganisms produce enzymes amylase at maximum pH 7.0-8.0 and temperature 50-55 Celsiusdegree.

The high density cell cultivation of microbial bioreactor and studied enzyme production activities. Analyzing of data was by arithmetic mean and standard deviation that showed in the enzyme amylase. B.subtilis microbial enzymes are produced maximum amylase 251.43 Unit/ml within 56 hours. Secondly,B.amyloliquefacienshas produced maximum enzyme amylase 203.00 Unit/ml within 60 hours.B.Licheniformis has producedthe enzyme amylase aymaximum of 148.00 Unit/ml within 60 hours, Candida sp.has produced enzyme amylase at maximum equal to 131.20 Unit/ml within 60 hours and Aspergilusoryzae enzyme amylase equals 116.33 Unit/ml within 60 hours.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)