การพัฒนาชุดทดลองกลศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนพัทลุง

Main Article Content

เรวดี มานุ้ย
อนุมัติ เดชนะ
สธน เสนาสวัสดิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดทดลองกลศาสตร์พร้อมคู่มือการใช้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) หาประสิทธิภาพทางการศึกษาของชุดทดลองกลศาสตร์ตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดทดลองกลศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์ – คณิตของโรงเรียนพัทลุง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดทดลองกลศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมคู่มือการใช้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพทางการศึกษา และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดทดลองกลศาสตร์พร้อมคู่มือการใช้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ชุดทดลองกลศาสตร์มีประสิทธิภาพทางการศึกษา 80.33/81.11 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นชุดทดลองกลศาสตร์นี้สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นได้

 

THE DEVELOPMENT OF MECHANICS EXPERIMENT PACKAGE FOR MATTAYOM 4  STUDENT IN PHATTHALUNG SCHOOL 

The objective of this research were 1) to develop mechanics experiment package for matthayom 4 students 2) to study the educational efficiency of mechanics experiment package by the 80/80 efficiency index and 3) to compare the efficiency between pretest and posttest by using mechanics experiment package. The sample for the study was matthayom 4 students who were studying in Science – Math Program of Phatthalung school in 2013. There were 30 students who were selected by the purposive sampling. Equipments of study were mechanics experiment package for matthayom 4 students with user manual and the test. The statistics for this thesis were Mean, Standard Deviation: S.D., statistics to find the educational efficiency and t – test dependent.

The results of the research found that the quality of mechanics experiment package and the user manual was excellent, the educational efficiency of mechanics experiment package was 80.33/81.11 and the educational efficiency of posttest is better than pretest. Therefore, The mechanics experiment package can be used for efficiency improvement mechanics – learning in other schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)