การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

วนัสพร อยู่เย็น
ประพันธ์ ธรรมไชย

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ค้าปลีกที่ซื้อผลไม้สดจากตลาดค้าส่งเมืองใหม่  จำนวน 400  ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรา และการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้แบบไคสแควร์ (Chi – Square: χ²) 

ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40  ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,001-8,000 บาท และภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ พฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่ซื้อสับปะรด มีความถี่ในการซื้อผลไม้สดทุกวัน ช่วงวันในการซื้อไม่แน่นอน ช่วงเวลาในการซื้อหลัง 19.00 นาฬิกา จำนวนเงินที่ซื้อผลไม้สดในแต่ละครั้ง 600-800  บาท ปริมาณการเลือกซื้อผลไม้สดต่อครั้ง 10-50  กิโลกรัม และลักษณะการซื้อผลไม้สดจะซื้อเมื่อหมด

สำหรับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้สดของผู้ค้าปลีกในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและผู้ค้าปลีกให้ความสำคัญส่วนประสมทางการตลาดแต่ละด้านเรียงตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการจัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านการจัดจำหน่าย ตามลำดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าปลีกผลไม้สดที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

MARKETING MIX AND FRESH FRUITS PURCHASING BEHAVIOR OF RETAILERS AT MUANG MAI MARKET MUANG DISTRICT CHIANG MAI 

This thesis aims to study the marketing mix and fresh fruits purchasing behavior of retailers at muang mai market, mueang district, Chiang Mai. The sample of the study was 400 retailers who bought wholesale fresh fruits from the muang mai market. Questionnaires were used to collect data. The statistics used in data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation and difference analysis using chi-square.

The results showed that the retailers mostly was female, aged between 31 and 40 years, graduated with bachelor’s degree. The average income per month was 5001 and 8000 baht and domiciled in chiang mai. Most of fresh fruits retailers bought pineapple. The date of purchase was unpredictable. The period of time of purchasing was after 7 p.m. and daily. They bought fresh fruits between 600 and 800 baht a time with the weight between 10 and 50 kg a time and most of them wouth buy fresh fruits when ron out of slock

For the marketing mix influencing the decision to purchase fresh fruits retailers.   They also they are out of stoch. The four of overview are in the most level and retailers to focus each of the marketing mix in order of descending average pricing promotion distribution and sales. Testing the hypothesis that the personal nature of the sample retailers of fresh fruits at different affect purchasing behavior  different statistical significance at the 0.05 level.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)