การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

รำพึง โนพวน
วีระศักดิ์ ชมภูคำ
สกล แก้วศิริ

บทคัดย่อ

การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ(4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 38 คน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุด (2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ทักษะ (3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (4)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t-test  ผลการวิจัยพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คือ 82.03/81.11
  2. ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
  3. ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 

THE CONSTRUCTION OF LEARNING ACTIVITY PACKAGES ON SCIENCE PROCESS SKILLS FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 

The construction of learning activity packages on science  process skills forprathomsuksa 4 students was aimed at (1) constructing and finding of learning activity packages on science  process skills for prathom Suksa 4 students, (2) studying the effect on the science process skill of Prathom Suksa 4 students, (3) comparing the academic achievement before and after learning using activity packages on science process skills,and(4) studying thesatisfaction of the students with the use of the science process skill activity packages for Prathom Suksa 4 students.The sample included 38 Chiang MaiRajabhat University Demonstration School Prathom Suksa 4 students enrolled in the 2nd semester of 2013 academic year.  Research instruments used included (1) 4 activity packages learning activity packages of science  process skills, (2) tests on 4 science process skills, (3) pre-test and post-test on academic achievement composed,(4) 8 learning plans, and (5) form for evaluating student’s satisfaction with learning activity packages of science  process skills. Statistics used for data analysis included mean,  percentage, standard deviation, and t-test.The findings reveal that:

  1. The science process skill developing  activity package for Chiang Mai Rajabhat University Demonstration School Prathom Suksa 4 students had the efficiency of 82.03/81.11
  2. After the use of science process skill developing activity package for Prathom Suksa 4 the students had science process skill development at very good level.
  3. Academic achievement of science learning after the use of the science process skill activity package was higher than before at.05 statistical significance level.   
  4. The students were satisfied with the use of science process skill developing activity package, in general, at much level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)