การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพ เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

กรรณิกา แช่มประเสริฐ
นงเยาว์ อุทุมพร
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพ เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพ  เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556  จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียนละ 30 คนรวม 60 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่มใช้วิธีการจับฉลากเพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จับฉลากเพื่อเป็นกลุ่มควบคุม1 ห้องเรียนจัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพ  เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการงานอาชีพ  เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพที่  83.13/83.33   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการงานอาชีพ เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด

 

THE DEVELOPMENT OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION (CAI) FOR ACADEMIC CAREER BASED ON THE USE OF ENERGY SAVINGS BY THE LEARNING GROUP OF 10th GRADE STUDENTS OF OCCUPATION AND TECHNOLOGY LEARNING SUBSTANCE GROUP 

The objectives of the research were to: 1) develop Computer Assisted Instruction(CAI) in career and technology group on using of electricity saving for Grade 10 students of occupation and technology learning substance group in order to meet the efficiency criteria of 80/80. 2) compare the students’ learning achievements between those using CAI for academic career based on the use of  energy savings  by the learning group of 10th grade students of occupation and technology learning  substance  group and traditional method and  3) study the students’ satisfactions on CAI for academic career based on the use of  energy savings by the learning group of 10th grade students  of  occupation and technology learning substance group. They had 2 classrooms and 30 studentseachin Grade 10 of Bangpakokwitthayakom School, Office of Education School Zone 1 second semester of 2013 academic year.They were selected by cluster random sampling. The instruments of this research were CAI for academic career based on the use of energy savings by the learning group of 10th grade students of occupation and technology learning substance group and traditional method lesson plans, achievement test and student’s satisfaction evaluation questionnaire. The statistics used were mean, standard deviation and t-test.

The results of this research showed that: 1) the efficiency of CAI on using of electricity saving at career and technology group for Grade 10 students of occupation and technology learning substance group was 83.13/83.33  2) The learning achievement of CAI students was higher than the traditional method students at a statistical significance of .05.  3) The students have shown great satisfactions on CAI for academic career based on the use of energy savings by the learning group of 10th grade students of occupation and technology learning substance group.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)