ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “Improving Reading & Writing Skills ต่อนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)

Main Article Content

ภัทร์วรัญญา บุญหิรัญเศรษฐ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (รายวิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) จำนวน 23 คน  เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและ การเขียนภาษาอังกฤษชุด Improving Reading & Writing Skills  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีทางสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

 

EFFECTS OF BRAIN-BASED LEARNING ACTIVITIES WITH EXERCISES, “READING & WRITING SKILLS” ON PRATHOM SUKSA 6 STUDENTS AT THUNGPHABODRATHBAMROONG MUNICIPALITY SCHOOL

This research aimed to 1) investigate the effects of brain-based learning activities with a set  of exercises, Improving Reading & Writing Skills, on  students’ English reading and writing skills, and 2) explore students’ opinions towards the use of brain-based activities with exercises, Improving Reading   & Writing Skills. The sample group was 23 Prathom Suksa 6 students at Thungphabodrathbamroong Municipality School. The research instruments included learning management plans, a set of exercises, Improving Reading & Writing Skills, a reading and writing achievement test, and a questionnaire. Statistical methods used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)