เผยแพร่แล้ว: 2015-06-30

โครงสร้างบุคลิกภาพและคุณค่าต่อสังคมในนวนิยายของ “กิ่งฉัตร”

จารวี บัวขม, สนิท สัตโยภาส, โกชัย สาริกบุตร

115-124

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตำบลในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ปรีชา เพชรกิติสิริกุล, จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์, สุชาติ ใจภักดี

135-144