โครงสร้างบุคลิกภาพและคุณค่าต่อสังคมในนวนิยายของ “กิ่งฉัตร”

Main Article Content

จารวี บัวขม
สนิท สัตโยภาส
โกชัย สาริกบุตร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้าง บุคลิกภาพตัวละครและการให้คุณค่าต่อสังคม ในนวนิยายของกิ่งฉัตร จำนวน 10 เรื่อง โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลคือ ตารางบันทึกลักษณะโครงสร้างนวนิยายตามทฤษฎีโครงสร้างตามแนวคิดของประพนธ์ เรืองณรงค์ ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของตัวละครเอกตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ และตารางการวิเคราะห์คุณค่าที่มีต่อสังคมตามแนวคิดของธวัช ปุณโณฑก โดยนำมาวิเคราะห์และเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์

 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างในนวนิยายพบว่า โครงเรื่องมีการผูกปมความขัดแย้งระหว่างตัวละครเอกและตัวละครประกอบอื่นๆ มากที่สุด แก่นเรื่องมุ่งเสนอค่านิยมในสังคมที่นำมาจากประสบการณ์ผู้เขียน ตัวละครมีบุคลิกภาพโดดเด่น 4 ลักษณะ บทสนทนาใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับตัวละคร ฉากอ้างอิงสถานที่และเวลาได้สอดคล้องกับความจริง ความคิดเห็นของผู้ เขียนมุ่งเสนอชีวิตที่ต่อสู้ของมนุษย์และปัญหาต่างๆ ในสังคม ทำนองการแต่งมีจุดเด่นที่เล่นคำคล้องจองกัน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ ตัวละครเอกพบว่า สอดคล้องกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ 5 แนวคิด ผลการวิเคราะห์คุณค่านวนิยายที่มีต่อสังคมพบว่า ได้สร้างพลังแก่ผู้อ่านให้ได้ความรู้ ความคิดและติดตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เท่าทัน

 

STRUCTURE, PERSONALITY, AND VALUE IN SOCIETY FOUND FROM NOVELS WRITTEN BY “KINGCHAT” 

This research was to study structure, protagonist’s personality, and value in society found from 10 novels written by Kingchat. The research instruments used to collect data were Contont Analysis of novels based on the structure theory based on Mr.Prapon Ruangnarong’s concept, table about analysis of factors effected to protagonist’s personality in term of Sigmund Freud’s psychoanalysis concept, and table about analysis of value in society based on Mr. Thawat Punnotok’s concept. The data was analyzed and the result was presented by descriptive analysis.

 

The result of structure analysis was found that the plots with the conflict. between and minor. For the theme, the writer gave opinion about value in the society from her own experiences. The characters had four outstanding personality. The characters made the dialogue with suitable words. The scences were set with suitable and clear locations and time. The writer gave opinion towards way and social problem. The outstanding of tone was writing with rhyming words. The result of analysis of factors effected to protagonist’s personality was found that it related with Sigmund Freud’s psychoanalysis concept. The result of analysis of value in society was found that it made power to the readers to get knowledge and concept in order to follow the changes in the society.

Article Details

บท
บทความวิจัย