การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

Main Article Content

นวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์
สกล แก้วศิริ
ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เพื่อศึกษาศึกษาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มหลังการใช้หน่วยการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้หน่วยการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง  ต้นข้าวปลายนา  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น  และการทำงานเป็นกลุ่มภายใต้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า  จำนวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  หน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า จังหวัดลำพูน  มีจำนวน 9 แผน ใช้เวลาสอน 20 ชั่วโมง  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.53/82.44  2) นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก  3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมคิดเป็นร้อยละ 82.44   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80  4) นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเรียนการสอนหลังใช้หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เช่นกัน (µ = 4.22 σ = 0.82) ,(µ = 4.23 σ = 0.77)

 

GROUP WORKING BEHAVIORAL DEVELOPMENT BY USING PARTICIPATORY LEARNING “TONKHAW PLAINA” UNIT PLAN FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS, BAN LAITHA SCHOOL, LI, LAMPHUN PROVINCE 

This research is aimed to create and determine efficiency of the learning unit entitled “Tonkhaw Plaina” using participatory learning, study and group behavior after using the learning unit according to the required basis, the achievement  study after using the learning unit according to the required basis, study satisfaction of students and parents towards activities of instruction in the learning unit entitled “Tonkhaw Plaina” focusing on allowing the students to study and learn from learning sources available in the locality and group working under participatory learning process.

Target group in this research is students of Primary Education Year 4 of Ban Laitha School, totaling 15 persons. Tools used in this study include group behavior, learning unit, learning achievement test, questionnaire on satisfaction of students and parents. The fact findings revealed as follows: 1) got the learning unit entitled “Tonkhaw Plaina” using participatory learning  for students of Primary Education Year 4 of Ban Laitha School, Lamphun Province, totaling 9 plans with instruction hours of 20 hours and efficiency at 88.53/82.44. 2) Most students have group behavior at the highest level. 3)the students have achievement using using participatory learning  higher than required basis, accounted for 82.44. 4) The students and parents, in overview, had satisfaction towards activities of instruction after using the learning unit entitled “Tonkhaw Plaina”  using participatory learning  at very high level as well (µ =4.22 σ = 0.82),(µ =4.23 σ =0.77)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)