การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจสี่ สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พรศรี อุ่นตุ้ม
สกล แก้วศิริ
ยุพิน อินทะยะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหา โดยใช้เกณฑ์ 80/80   2) เพื่อศึกษาการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดและ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า

1. ได้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจสี่สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 แผน และโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.92/82.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80 / 80

2. หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้การคิดแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจสี่ สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ในระดับดีขึ้นไป

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้ได้คะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 69.83 หลังเรียนได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ81.58 และมีผลต่างคิดเป็นร้อยละ 11.75

 

PROBLEM SOLVING THINKING BY FOUR NOBLE TRUTHS METHOD ON ECONOMICS SUBJECT FOR PRATHOMSUKSA 6 STUDENTS AT WATKUKUM SCHOOL, SANPATONG DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE 

The purposes of this research were to 1) create and find efficiency of Problem Solving Thinking lesson plan accorded with criteria set, 80/80 2) study Problem Solving Thinking of Prathom 6 students accorded with specified criteria set 3) study Economics subject learning achievement before and after using lesson plan of Problem Solving Thinking by Four Noble Truths Method on Economics Subject for Prathomsuksa 6 Students, Watkukum School, Sanpatong District, Chiangmai Province. The data were analyzed by means, standard deviation and percentage.

The findings were as follow

1. There were 9 lesson plan of Problem Solving Thinking by Four Noble Truths Method on Economics Subject for Prathomsuksa 6 Students, Watkukum School, Sanpatong District, Chiangmai Province and overall they are in very good level. The efficiency of lesson plan accorded with criteria set, 82.92/ 82.47 which higher than specified criteria set, 80/80.

2. After using lesson plan of Problem Solving Thinking by Four Noble Truths Method on Economics Subject for Prathomsuksa 6 Students, overall every student passed specified criteria in good level.

3. The students’ learning achievement level after study was 81.58%, higher than before study, 69.83% at 11.75% level of statistical significance

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)