ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ภานุวัฒน์ ติดทะ
พนมพร จันทรปัญญา

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาสภาพสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่  (2) เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่  ในปีการศึกษา 2557รวมทั้งสิ้น 159 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ (1) สภาพสมรรถนะครูโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีสภาพสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริการที่ดี ด้านการทำงานเป็นทีม ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านภาวะผู้นำครู ด้านการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้  (2) ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครู โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ   ด้านการพัฒนาผู้เรียน รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านภาวะผู้นำครู ส่วนด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูเท่ากัน สำหรับด้านการบริการที่ดีและด้านการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูในระดับต่ำสุดเท่ากัน

 

COMPETENCY DEVELOPMENT NEEDS OF SECONDARY SCHOOL TEACHER ATTACHED TO DOI ANGKHANG CLUSTER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 34, CHIANG MAI PROVINCE 

The purposes of this descriptive research were to study a performance competency and needs of performance competency development of teachers Doi Angkhang Cluster, the Secondary Educational Service Area Office 34 at Chiang Mai Province. The research sample consisted of 159 Secondary School teachers of Secondary Educational Service Area Office 34 at Chiang Mai Province in academic year 2014. The instrument used for collecting data was questionnaire constructed by the researcher. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.

The research results were as follows : (1) A performance competency of teacher was at high level. The most performance competency was teacher’s ethics and integrity next in rank was student development, service mind, team work, classroom management, curriculum and learning management, teacher leadership, relationship and collaborative building for learning management. (2) A competency development needs of teacher was at high level. The most competency development needs was student development next in rank was classroom management, analysis – synthesis – classroom research, curriculum and learning management, self-development, teacher leadership, working achievement motivation, team work, teacher’s ethics and integrity, relationship and collaborative building for learning management, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)