การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏี การสร้างความรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อุไรวรรณ ทองพฤกษ์
อนงค์ศิริ วิชาลัย
วชิรา เครือคำอ้าย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบปกติเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 36  คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  จำนวน 18  คน และเป็นกลุ่มควบคุม ที่ได้รับการด้วยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 18  คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และแบบวัดผลความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   และทดสอบความแตกต่างด้วยทดสอบค่า t-test  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ  ( 24.83 / 10.22 ) ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่  0.05  ความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด  ( \bar{\chi }= 4.88)

 

ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS USING CONSTRUCTIVISM LEARNING ACTIVITIES : CASE STUDY ON SOCIAL STUDIES, RELIGION AND CULTURE CLASSES AT BUAK KROK NUE SCHOOL, CHIANG MAI PROVINCE 

This research aimed to compare the study achievement of the Substance Learning Group on Social Study, Religion and Culture of the 2nd grade students by using constructionism and classroom study. This research was emphasis the 2nd grade student’s satisfaction by using a constructivism, and study the 2nd grade students in academic year of 2013 and 2014. There were 18 students from Wat Buak Crock  Nue School, Sarapi District, Chiang Mai Province which was studied in the academic year of 2014, and the second group was 18 students from Sarapi District School, Chiang Mai province (Control group) in the academic year of 2013 who from, Chiang Mai  Primary  Educational  Service  Area Office   4 material of this research is constructive learning activities and class room study method. Three main subject in this research are social, religion and cultural with 18 study plan, achievement test of a social, religion and cultural study of grade 2 students. After collect all research material, all information analyzed by frequency, finding mean of student point, finding a percentage and standard deviation.

The results were two points; shudying in a classroom was at (24.83/10.22) and using a constructism was 0.05.  The  satisfaction of a constructivism was at the highest point which was ((\bar{\chi }=4.88)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)