การสร้างหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตล้านนา สำหรับผู้เรียนภาษาไทย แบบข้ามวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

สุนทรี คุณา
สนิท สัตโยภาส
โกชัย สาริกบุตร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ ชุดวิถีชีวิตล้านนา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยแบบข้ามวัฒนธรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม (5 เรื่อง) ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เกิด(มืนต๋าผ่อโลก) เล่มที่ 2 บวชลูกแก้ว เล่มที่ 3 แต่งงาน (กิ๋นแขกแต่งงาน) เล่มที่ 4 คนรักษาคนป่วยทางล้านนา (หมอเมือง) และเล่มที่ 5 ตาย (ชีวิตตึ๊กต๋าย) เพื่อประเมินคุณภาพและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อหนังสือโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ที่สร้าง ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 มูลนิธิคริสตจักรเหนือเกล้าหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย หนังสือการ์ตูน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านหนังสือการ์ตูน จำนวน  30  ข้อแบบประเมินคุณภาพของหนังสือการ์ตูนสำหรับผู้เชี่ยวชาญ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือที่ผู้วิจัยสร้างและแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อหนังสือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติค่าเฉลี่ย (\bar{\chi }) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า หนังสือการ์ตูนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.00/85.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินคุณภาพของหนังสือ  ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (\bar{\chi } = 4.89) แสดงว่า  หนังสือมีคุณภาพครบถ้วนตามองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนดีมาก  ความเห็นโดยรวมของผู้เรียนในด้านต่างๆมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (\bar{\chi }= 4.89)เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกระดับ  ยกเว้นด้านปริมาณ/ความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับดี (\bar{\chi }= 4.33) ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับวัยผู้อ่านและภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ในระดับดี (\bar{\chi } = 4.33,4.00) เช่นกัน ความเห็นมากเกือบทุกประเด็น  ยกเว้น ปริมาณความยาวของเนื้อหามีความเหมาะสม ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมกับวัยผู้อ่านและภาษาที่ใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย อยู่ในระดับดี (\bar{\chi }= 4.33,4.33,4.00) เช่นกัน โดยรวมของครูผู้สอนภาษาไทยที่มีต่อหนังสือ ในด้านต่างๆอยู่ในระดับดีมาก(\bar{\chi }= 4.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี

 

CREATING THAI LANGUAGE CARTOON BOOKS “THE LANNA LIFESTYLE” FOR CROSS CULTURAL STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION GRADE 6 

This research aims to create and evaluate the efficient of the experience cartoon book set, Lanna Lifestyle, for Cross-Cultural Thai Language Learners in Primary Education Grade 6. There are 5 books in this set; Born (Meun Ta PorLok), Look Kaew ordination (Buach Look Kaew), Married (Kin Kaek Tang Ngan), Local Lanna doctor (MorMuang) and the last story Dead (Chee Wit Tuek Tai). For quality evaluation and opinion studying toward the using of this book set from the users (students and teachers), the researcher chose 20 students in 2rd semester, grade 6 in NueKlaw Christian foundation, Nong Hoi area, Muang district, and Chiang Mai province as sample group.The research tools were the experience cartoon book set, 30 items reading test, quality evaluation form for experts, and opinion questionnaire for students and teachers. All collected data were analyzed into statistic forms; mean (\bar{\chi }) and standard deviation (S.D.).  The results were:

1. The E1/E2 efficient of this book set equaled 83.00/85.00,which higher than the standard criterion 80/80.

2. The quality evaluation from experts’ inspection was totally at the best level(\bar{\chi } = 4.89), which means that this book set was created with perfect, correct, suitable and clear compositions.

3. The students’ opinions toward this book set were totally at the best level  (\bar{\chi } = 4.89) excepted quantity and length of the content topic, language suitability topic and language clarification topic, which were evaluated at a good level ( \bar{\chi }= 4.33,4.33, 4.00orderly)

4. The teachers’ opinions toward this book set were totally at the best level  ( \bar{\chi }= 4.89) excepted quantity and length of the content topic, language suitability topic and language clarification topic, which were evaluated at a good level ( \bar{\chi }= 4.33,4.33, 4.00orderly) 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)