ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ณัทธร สุขสีทอง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 141 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ผลการวิจัย พบว่า 1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีระดับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในระดับน้อย (ร้อยละ 47.96)  2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

 

Factors Relating to Basic Knowledge on Water Quality Test of Village Health Volunteer at Tumbon Ban Saluang Nok Health Promoting Hospital, Mae Rim District, Chiang Mai Province 

The purposes of this study were to 1) investigate the basic knowledge  on    water quality test of Village Health Volunteer, and 2) discover the relationship between factors and the basic  knowledge  on    water quality test of Village Health Volunteer at Tumbon Ban Saluang  Nok   health promoting Hospital, Maerim District, Chiangmai Province. The simple random sampling was 141 village health volunteers. Data were collected using questionnaire. Data were analyzed using  descriptive statistics  and multiple linear regression. The results  found  that  1) the basic  knowledge on water quality test were low level  (47.96 %) ; 2) The time of experience as the Village Health Volunteer were significantly positive related with the basic knowledge on water quality test

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)