เผยแพร่แล้ว: 2015-12-31

การสนับสนุนทางสังคมของผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รุ่งชฎาพร ใจยา, รพีพร เทียมจันทร์, ณรงค์ ณ เชียงใหม่

24-31

รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

วรวัติ กิติวงค์, อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, น้ำผึ้ง อินทะเนตร

100-116

การบูรณาการการครองใจคนตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ชินชัย แก้วเรือน, พระมหาดวงจันทร์ คุตฺตสีโล, สยาม ราชวัตร, เทพประวิน จันทร์แรง

154-168