ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Main Article Content

ศุภฤทธิ์ ไชยเลิศ
ชาตรี มณีโกศล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล) ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสารในชีวิตประจำวัน จำนวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง   2) แบบประเมินความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 3) แบบทดสอบวัดผลการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และสารในชีวิตประจำวัน เป็นแบบทดสอบเลือกตอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนในภาพรวม ส่วนใหญ่มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับ ดี และผลการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และ สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 


Problem Solving Ability of Grade 6 Students Through Problem-based Learning

The purposes of this research were : to study problem solving thinking ability and learning achievements of grade 6 students learned through Problem-based Learning. The population of this study were 12 of  grade 6 students in Bantatuang (Taprachanukul) School,  Ta Sub-district,  Khuntan District, Chiang Rai Province, during the second semester of academic year 2014. The research instruments consisted of  1) The 10 problem-based Learning lesson plans of grade 6 students on the two topics, including living organisms and the environment, and  substances in daily life, each lesson plan was 2 hours. 2) The ability to solve problems test. 3) The learning achievement, a multiple-choice  test, which tested on the two topics, including of living organisms and the environment and substances in daily life for grade 6 students. All  data were statistically analysizeds by using percentage, Mean, and standard deviation.The results of this research were as follow :

The average of post-test scores in problem solving thinking ability of grade 6 students learned through Problem-based Learning are  higher than the average of pre-test. The problem solving thinking ability average scores of the most students in this research are in a good level. And the post-test average score of learning achievement on the topic of living organisms and the environment and the post-test average score of learning achievement on  the topic of substances in daily life  of  grade 6 students learned through Problem-based Learning are higher than pre-test.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)