การเล่าเรื่องเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

จิราวรรณ เวียงยา
ชาตรี มณีโกศล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการใช้การเล่าเรื่อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 37 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่อง และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

ความสามารถทางด้านฟัง-พูดภาษาอังกฤษจากการใช้การเล่าเรื่องของนักเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76 ความสามารถทางด้านพูดภาษาอังกฤษจากการใช้การเล่าเรื่องของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 81.08 และความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจากการใช้การเล่าเรื่องเท่ากับ 3.64 ซึ่งอยู่ในระดับสูง

 

STORYTELLING TO PROMOTE ENGLISH LISTENING-SPEAKING ABILITY AND SELF-CONFIDENCE OF PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 

The purposes of this research were to study English listening-speaking ability, speaking ability and self-confidence of students during learning through storytelling lesson plans. The target group consisted of 37 Prathom Suksa 5 students at Padang Rudratrungsun School in the second semester, who were studying in academic year 2013 and chosen by cluster sampling method. Two types of research instrument were used. The first type used for doing experiment was storytelling lesson plans. The second type used for collecting data comprised a listening-speaking ability test, a speaking ability evaluation form and a questionnaire on self-confidence which was implemented during using storytelling plans. The results were as follows:

The English listening-speaking ability of Prathom Suksa 5 students during learning through storytelling plan was at a good level at 76 percent. The English speaking ability of students was at a moderate level at 81.08 percent. The self-confidence of students was at a high level with an average score of 3.64.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)