ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อารีย์พร ไชยอำมาตย์
พัชรีวรรณ กิจมี

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหาร เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 226 คน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ในปีการศึกษา 2557   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า บทบาทผู้บริหารของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า บทบาทผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมาก การจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่พบว่าโดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า  การจัดการความรู้มีการปฏิบัติในระดับมาก ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา  ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า โดยรวม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.83) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

A Relationship Between Administrator Roles and Knowledge Management of Primary School in Chiang Dao District, Chiang Mai Province

The purposes 0f this research were to investigate the administrator roles, and the knowledge management of the primary schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province, and to investigate a relationship between the administrator roles and the knowledge management of the primary schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province.  The sample group compresed 226 school teachers under the Office of Chiang Mai Primary Educational Service Area 3 in the academic year 2014. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed through frequency, percentage, mean and standard deviation, and Pearson product-moment correlation analysis.  The findings were summarized as follows:

According to the administrator roles of the primary schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province, it revealed that the overall respondents agreed that the administrator roles were performed at a high level.    Related to the knowledge management of the primary schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province, it indicated that the overall respondents agreed that the knowledge management was performed at a high level. And  regarding a relationship between the administrator roles and the knowledge management of the primary schools in Chiang Dao District, Chiang Mai Province analyzed through Pearson’s correlation coefficient, it showed that the overall relationship was positive at a high level (r=0.83) and statistically significant at the level of .01 according to the hypothesis as set. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)