การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ

Main Article Content

ศรีไพร จันทร์เขียว

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง“การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ”มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดตะวันตกกับพุทธวิธี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการกับวิธีสอนแบบปกติ รายวิชาพระพุทธศาสนา ส 22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โดยวิธีการสร้างหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต นำหน่วยการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองใช้วิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการและกลุ่มควบคุมใช้วิธีสอนแบบปกติ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทั้ง 2 กลุ่ม เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดตะวันตกกับพุทธวิธี มีประสิทธิภาพ E/1E2 เท่ากับ 90.91/87.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80    2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ที่เรียนโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการกับวิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่เรียนโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.50 และหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.60 แสดงว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า   ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.10 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (กลุ่มทดลอง) กับวิธีสอนแบบปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 (กลุ่มควบคุม) พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมคิดเป็นร้อยละ 20.40 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองพบว่านักเรียนมีความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการในภาพรวม ระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ในเรื่องการใช้นิทานชาดกประกอบการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีบูรณาการทำให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผลและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้

 

Learning Management on Buddhism Through Integrated Buddhist Methods 

The research " Buddhism Learning Management Through Integrated  Buddhist Methods" with 3 objectives: (1) to construct an agency learning principles to improve the lives of the Western Buddhist (2) to the achievement of the learning by teaching Buddhism integrated with traditional teaching methods. Buddhism Course 21103 Grade 2 Wat Chang Kian. Chiang Mai (3) the extent of the experimental group on the teaching principle Social Learning for Life. Results were as follows:

Efficiency of learning principles to develop a Buddhist way of life with a Western concept. Effective E1 / E2 at 90.91 / 87.60, which is higher than a predetermined threshold is 80/80.

Achievement of students at the two schools Chang kian. Chiang Mai's learning by teaching Buddhism integration. (Social learning principles for Life) with the usual approach, the method of the Buddhist teachings integrated approach for Grade 2/1 students (experimental group) has a first-class achievement as a percentage. 46.50 and 87.60 per cent of the study show that there is an achievement. Were higher than the previous 41.10 percent compared student achievement by teaching Buddhism to integrate students at 2/1 (experimental group) with traditional teaching methods. Students 2/2 (control) showed that the experimental group had higher achievement than the control group was 20.40 percent. The achievement significantly different statistically. 01.

The opinions of the students showed that students' opinions on learning by teaching Buddhism Buddhist integrated in the overall level strongly agree. With an average of 4.57 on the use Fables of learning. Buddhist learning activities integrated cause to think rationally and Buddhist principles applied to solve problems in life and society.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)