เผยแพร่แล้ว: 2016-06-30

กระบวนการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเชิงพุทธของโรงเรียนวัดท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สามารถ เตจ๊ะวงค์, สุนทร สังฆพินิต, ไพฑูรย์ รื่นสัตย์, วิโรจน์ อินทนนท์

29-39

การศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และปัญหาการบรรพชาอุปสมบท ของคณะสงฆ์ภาค 7

พระครู ศรีปริยัตยานุกิจ, พิพิธ สุตาทร, ไพฑูรย์ รื่นสัตย์

41-55

ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา

วัชรินทร์ ปิยธมฺโม, ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล, วิโรจน์ อินทนนท์, พูนชัย ปันธิยะ

57-71

A Study of Structure and Function of the Beliefs and Ritual Respecting to Chao Luang Kham Dang in Chiang Dao District, Chiang Mai Province

สุกัณทา อินหวัน, สนิท สัตโยภาส, รังสรรค์ จันต๊ะ

73-86

การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง เทศกาลสำคัญของจีน

หยวน จาง, สนิท สัตโยภาส, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

129-135