การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง เทศกาลสำคัญของจีน

Main Article Content

หยวน จาง
สนิท สัตโยภาส
ขวัญใจ กิจชาลารัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย(วรรค)เรื่องเทศกาลสำคัญของจีนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาจีนที่มีต่อการที่อ่านหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อและศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาจีนที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยนำหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ช่วยตรวจสอบแล้วปรับปรุงแก้ไขแล้วก่อนนำไปทดลองใช้กับนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหยูนนานนอร์มอล จำนวน 30 คน ซึ่งกำลังศึกษาภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง เทศกาลสำคัญของจีน จำนวน 1 เล่ม (5เรื่อง) แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเสริมประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 ชุด แบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ให้นักศึกษาชาวจีนที่มีต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 1 ชุด และแบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสำหรับนักศึกษาชาวจีน จำนวน 1 ชุด

ผลการวิจัย พบว่า หนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่องเทศกาลสำคัญของจีน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.80/81.33 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่อง เทศกาลสำคัญของจีนอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย = 4.56 และครูผู้สอนภาษาไทยแก่นักศึกษาจีนมีความคิดเห็นต่อหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เรื่องเทศกาลสำคัญของจีนอยู่ในระดับมากที่สุด เฉลี่ยรวม = 4.56

 

Creating The Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days

There are three purposes of this research , The first purpose is to create and evaluate the efficiency of The Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days. The second purpose is to study the satisfaction and opinions of the students who had used this book for Increase to Increasing knowledge, The third purpose is to explore the opinions of the Chinese teachers who teach Thai to Chinese students ;The process in doing this research were : The Author author created the Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days first and ask for suggestions to Improve the quality of the book from three experts . then, use this book with the30 students which comes from business school of YunNan Normal University and teachers who teach Thai language to Chinese students. The research tools include The Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days(this book has five stories), 30 reading tests for students, a quality evaluation form for experts and an opinion questionnaire for students and teachers .

The results are :

1. The efficiency of The Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days are 81.10/81.33 , which is higher than the standard 80/80 .

2. The satisfaction and opinions of the students on The Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days at \bar{\chi }=4.56 , it is really at a good level .

3. The satisfaction and opinions of the Chinese teachers who teach Thai to Chinese students on The Enhance Experiences Book About entitled The Important Chinese Days at \bar{\chi }=4.56 also .

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)