การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียนเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ทางวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Main Article Content

กฤตยพร สุรินทร์คำ
นิธิดา อดิภัทรนันท์
จารุณี มณีกุล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และศึกษาระดับความรู้ทางวัฒนธรรมก่อนและหลังการเรียนด้วยการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 (อ22102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนด้วยการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียน จำนวน 7 แผน และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความรู้ทางวัฒนธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังได้รับการสอนด้วยการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียน ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนด้วยการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียนมีคุณภาพในระดับผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และความรู้ทางวัฒนธรรมของนักเรียนสูงขึ้นหลังได้รับการสอนด้วยการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวัฒนธรรมร่วมอาเซียน 

 

ASEAN MUTUAL CULTURAL CONTENT-BASED LANGUAGE INSTRUCTION TO PROMOTE MATHAYOM SUKSA 2 STUDENTS’ ENGLISH READING, WRITING ABILITY AND CULTURAL KNOWLEDGE

The purposes of this research were to 1) study students’ English reading ability, 2) study students’ English writing abilityand 3) compare cultural knowledge before learning ASEAN mutual cultural content-based instruction with after. The sample was a group of 30 Mathayom Suksa 2 students who took fundamental English course 4 (E21102) in the second semester of the academic year 2014 at Wianghaeng Wittayakom School, Wianghaeng District, Chiang Mai Province. The research instruments consisted of 7 lesson plans using ASEAN mutual cultural content-based instruction, English reading ability test, English writing ability evaluation form, and cultural knowledge test. The target group learned for 7 weeks. The data was analyzed for means, standard deviation, and percentage. It was found that through ASEAN mutual cultural content-based language instruction, students’ English reading ability increased from an average level, their writing ability passed a pre-set level criterion of 60 percent and their cultural knowledge increased from an average level. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)